Hóa 9 Hỗn hợp bột

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
4-jpg.133838
2 TH:
TH1: chỗ "..." là "một phần hai"
TH2: chỗ "..." là "2 lần"
đặt ẩn a, b viết 2 pt tính khối lượng muối và kết tủa, chia cho nhau rút gọn -> mối quan hệ giữa a và b
-> %
MCln + nAgNO3 -> M(NO3)n + nAgCl
mMCln trong 20ml dung dịch là 1,625
nMCln = 0,03/n
Biện luận -> M là 56, X là FeCl3
 

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
12
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Top Bottom