Hóa 8 Hoà tan

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
View attachment 118405 Giúp mình câu c và bài 3 với ạ. Cảm ơn nhiều ❤️
Cứ 286g $Na_2CO_3.10H_2O$ có 106g $Na_2CO_3$
Do đó m(g) $Na_2CO_3.10H_2O$ có [tex]\frac{53m}{143}[/tex](g) $Na_2CO_3$
Mặt khác theo gt ta có: [tex]m_{ddNa_2CO_3}=V.d\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=V.d.c\%[/tex]
Do đó nồng độ dung dịch X là:
[tex]\%C_X=\frac{\frac{53m}{143}+V.d.c\%}{m+V.d}=....[/tex]
 
Top Bottom