Hóa 12 Hoà tan hoàn tan hỗn hợp rắn gồm fe3o4(1,2x mol)

thaophuongtyrasamin

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng sáu 2022
43
46
6
19
Thái Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,2xmol) và đồng (xmol) vào dung dịch Hcl(vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dùn dịch X. Thêm dung dịch chứa 7,6g MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở not thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 71,12g. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y.
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
352
413
66
Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Fe3O4 (1,2xmol) và đồng (xmol) vào dung dịch Hcl(vừa đủ), kết thúc phản ứng chỉ thu được dùn dịch X. Thêm dung dịch chứa 7,6g MgCl2 vào X, được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y đến khi nước bắt đầu điện phân ở not thì ngừng điện phân, khi đó khối lượng dung dịch Y giảm 71,12g. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y.
thaophuongtyrasamin
Fe3O4 1,2x mol, Cu x mol
Fe3O4 -> FeCl2 + 2 FeCl3
1,2x-----------1,2x-------2,4x
Cu + 2 FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2
x----------2x-------------2x-----------x
Đd X: FeCl2 3,2x , FeCl3 0,4x và CuCl2 x mol
Đd Y: MgCl2 0,08 mol, FeCl2 3,2x , FeCl3 0,4x và CuCl2 x mol
Các phản ứng điện phân:

FeCl3 -> FeCl2 + 0,5 Cl2
0,4x---------0,4x-------0,2x
CuCl2 -> Cu + Cl2
x--------------x------x
FeCl2 -> Fe + Cl2
3,6x--------3,6x---3,6x
MgCl2+ 2 H2O -> H2 + Cl2 + Mg(OH)2
0,08--------------------0,08----0,08-----------0,08
Mol Cl2 = 0,2x + x + 3,6x + 0,08 = 4,8x + 0,08
Mol H2 = 0,08
m dd giảm = m rắn + m khí
= mCu + mFe + mMg(OH)2 + mCl2 +mH2
<=> 71,12 = 64x + 56.3,6x + 0,08*58 + (4,8x + 0,08)*71 + 0,08*2 => x = 0,1 (mol)
m muối trong Y = mkl + mCl- = 64x + 56.3,6x + 0,08.24 + (4,8x + 0,08)*71 = 68,24
 
Top Bottom