[Hóa] Lý thuyết phản ứng hoá học

H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Dang2
Câu 14:
Nhận xét cứ tăng nhiệt thêm 10oC, tốc độ phản ứng tăng 2 lần
Tốc độ phản ứng càng tăng, thời gian phản ứng càng giảm
=>Từ 80oC lên 110oC tốc độ phản ứng tăng 2^3 lần => thời gian phản ứng giảm
t = 15*60/8 = 112,5s
Câu 15:
Để hoà tan một tấm Zn trong dung dịch HCl ở 200C thì cần 27 phút, cũng tấm Zn đó tan hết trong dung dịch HCl nói trên ở 400C trong 3 phút => hệ số nhiệt độ γ = 3
t= 27*60/3^3,5
Dạng 4
Câu 3:
V= 1 l => số mol chính là nồng độ các chất
[NO] = 2-0,5 = 1,5 M
K = [NO2]^2/([NO]ư^2*[O2]) = 0,5^2/(1,5^2*0,00165)
Câu 10:
Xét phản ứng: 2SO2 + O2 < == > 2 SO3
Ban đầu: 2----------1
Phản ứng: 2x--------x-------------2x
Cân bằng: 2-2x-----1-x------------2x
nSO2 = 2x = 1,75 =>x = 0,875 mol => nO2 = 1-0,875 = 0,125 mol
 
H

hv_ngan_hang_27

khi tiến hành pu este hóa 1 mol C2H5OH và 1 mol CH3COOH thì số mol E thu đc tối đa là 2/3 mol.
khi este hóa 1 mol CH3COOH,để H=90%(tính theo axit) thì số mol C2H5OH cần là bao nhiêu?
bài này làm theo Kc ..... tại sao trong công thức tính tính Kc, đều là dạng Cm mà trong bài này lại là số mol?
 
Y

yhn92

thầy ỏi gúp em giải mấy bài này với Câu 16: Trong các chất sau, chất nào luôn luôn là chất oxi hóa khi tham gia các phản ứng oxi hóa – khử:
KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?
A. KMnO4, I2, HNO3. B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.
C. HNO3, H2S, SO2. D. FeCl2, I2, HNO3.
Câu 17: Trong các chất: FeCl2 , FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 . Số chất có cả tính oxi
hoá và tính khử là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
Câu 18: Cho dãy các chất và ion: Cl2 , F2 , SO2 , Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+ , S2- , Cl
-
. Số chất và ion trong
dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 19: Cho dãy các chất : Fe3O4 , H2O , Cl2 , F2 , SO2 , NaCl , NO2 , NaNO3 , CO2 , Fe(NO3)3 , HCl. Số
chấttrong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 6. B. 7. C. 9. D. 8.
 
D

ducdao_pvt

Câu 16: Trong các chất sau, chất nào luôn luôn là chất oxi hóa khi tham gia các phản ứng oxi hóa – khử:
KMnO4, Fe2O3, I2, FeCl2, HNO3, H2S, SO2?
A. KMnO4, I2, HNO3. B. KMnO4, Fe2O3, HNO3.
C. HNO3, H2S, SO2. D. FeCl2, I2, HNO3.

\Rightarrow B
Do các nguyên tử trong hợp chất đã đạt được số oxh cao nhất: [TEX]Mn^{+7}[/TEX], [TEX]Fe^{3+}[/TEX], [TEX]N^{+5}[/TEX]


Câu 17: Trong các chất: FeCl2 , FeCl3 , Fe(NO3)3 , Fe(NO3)2 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 . Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4 \Rightarrow C

Câu 18: Cho dãy các chất và ion: Cl2 , F2 , SO2 , Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+ , S2- , Cl-. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.

Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+ \Rightarrow B

Câu 19: Cho dãy các chất : Fe3O4 , H2O , Cl2 , F2 , SO2 , NaCl , NO2 , NaNO3 , CO2 , Fe(NO3)3 , HCl. Số chất trong dãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A. 6. B. 7. C. 9. D. 8.

Fe3O4, H2O, Cl2 , SO2, NO2, HCl, NaCl\Rightarrow B
 
Last edited by a moderator:
H

heartrock_159

\Rightarrow B
Do các nguyên tử trong hợp chất đã đạt được số oxh cao nhất: [TEX]Mn^{+7}[/TEX], [TEX]Fe^{3+}[/TEX], [TEX]N^{+5}[/TEX]
FeCl2, Fe(NO3)2, FeSO4 \Rightarrow CCl2, SO2, Fe2+ \Rightarrow AFe3O4, H2O, Cl2 , SO2, NO2, HCl \Rightarrow A

Câu 17 : có 4 chất đúng
FeCl3 vẫn là chất oxi-khử vì Fe3+ là chất oxi hóa nhưng Cl- có thể là chất khử
Câu 18 : Mn2+ vẫn được vì có thể lên 5+ 7+ hoặc xuống 0
Câu 19 : Nếu HCl được thì NaCl cũng được : NaCl ---> Na + Cl2 (điện phân nóng chảy)
 
Top Bottom