[Hóa] Hợp kim

H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Để điều chế CuFeS2 ta cho kết tủa đồng thời FeS và CuS từ dung dịch Fe2+, Cu2+ và dung dịch S2- trong đó dung dịch có nFe2+ = nCu2+ => Điều chế các ion : Fe2+, Cu2+ và S2-
 
Top Bottom