Hóa 12 Hóa học

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,362
1,651
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Đốt cháy 0,9 gam gluxit X thu đc 1,32 g CO2 và 0,54 g H20. Tìm X
Ta có:
$n_{CO_2}$=0,03
$n_{H_2O}$=0,03
=> $n_{O}$=[tex]\frac{0,9-12.0,03-0,06}{16}[/tex]=0,03
Ta có: $n_{C}$ : $n_{H}$ : $n_{O}$=3:6:3
=> CTĐGN: $(C_3H_6O_3)_n$=> X: $C_6H_{12}O_6$
Bạn còn gì thắc mắc thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom