Hóa 12 Hóa học

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,366
1,655
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Đốt cháy 0,9 gam gluxit X thu đc 1,32 g CO2 và 0,54 g H20. Tìm X
Ta có:
$n_{CO_2}$=0,03
$n_{H_2O}$=0,03
=> $n_{O}$=[tex]\frac{0,9-12.0,03-0,06}{16}[/tex]=0,03
Ta có: $n_{C}$ : $n_{H}$ : $n_{O}$=3:6:3
=> CTĐGN: $(C_3H_6O_3)_n$=> X: $C_6H_{12}O_6$
Bạn còn gì thắc mắc thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom