Hóa học thầy Sơn

H

hocmai.hoahoc

Câu 26: Dung dịch X có chứa Mg2+, Ca2+, Ba2+, K+, H+ và Cl-. Để có thể thu được dung dịch chỉ có KCl từ dung dịch X, cần thêm vào dung dịch X hoá chất là
A. Na2CO3. B. K2CO3. C. NaOH. D. AgNO3.
Dùng K2CO3
Các ion Mg2+, Ca2+, Ba2+ kết tủa theo phản ứng
M2+ + CO32- == > MCO3
H+ + CO32- == > H2O + CO2
=> Dung dịch chỉ còn lại KCl
Câu 33: Hoà tan m gam Ba vào nước thu được thu được 1,5 lít dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là
A. 20,55. B. 205,5. C. 2,055. D. 10,275.
pH= 13 => pOH = 1 =>[OH-] = 0,1 M =>nOH- = 0,15 => nBa = nBa(OH)2 = 1/2nOH- = 0,075 mol
=> m = 10,275.g.
 
Top Bottom