[Hóa] BT điều chế kim loại

A

anhtraj_no1

ta nhiệt phân [TEX]AgNO_3[/TEX] thì chỉ còn mỗi Ag còn đâu tạo ra 2 khí là [TEX]NO_2[/TEX] và [TEX]O_2[/TEX] bay ra hết

[TEX]AgNO_3 ----^{to}---> Ag + NO_2 + O_2[/TEX]
 
Top Bottom