[Hóa] Bài tập tự luyện cần giải đáp (thầy Ngọc)

B

batista895

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 16: Có 4 dung dịch: Ba(OH)2, Na2CO3, NaHCO3 và NaHSO4. Khi trộn lẫn với nhau từng đôi một, số
cặp dung dịch tác dụng được với nhau là:
A. 2. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 17: Phản ứng nào sau đây không tạo ra hai muối?
A. Fe3O4 + HCl dư B. Ca(HCO3)2 + NaOH dư
C. CO2 + NaOH dư D. NO2 + NaOH d

Câu 24: Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và
dung dịch B. Cho Al dư vào dung dịch B thu được khí C và dung dịch D. Lấy dung dịch D cho tác dụng
với dung dịch Na2CO3 thu được kết tủa E. Các chất C, E lần lượt có thể là:
A. H2, Al(OH)3. B. CO2, Al(OH)3.
C. H2, BaCO3. D. Cả A, C đều đúng.

Câu 25: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn
hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa:
A. NaCl, NaOH. B. NaCl.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl, NaOH, BaCl2.

Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Cl2  A  B  C  A  Cl2
Trong đó A, B, C là các chất rắn và đều chứa Clo. Các chất A, B, C lần lượt là:
A. NaCl, NaOH, Na2CO3 B. KCl, KOH, K2CO3
C. CaCl2, Ca(OH)2, CaCO3 D. A, B, C đều đúng.
Câu 33: Cho 3 lọ hóa chất, mỗi lọ đựng một dung dịch sau: BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(HCO3)2. Chỉ dùng thuốc
thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên?
A. Quỳ tím B. Phenolphtalein C. Na2CO3 D. AgNO3
 
Top Bottom