[Hóa] Bài tập KL Kiềm

S

stupidd9

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/Điện phân 250ml dd NaCl 1.6 M có màng ngăn có điện cực trơ cho đến khi có khí thoát ra ở catot là 201.16 lít (đktc) , thể tích khí thoát ra ở anot là bao nhieu? ;);)

A/12.32 B/1.2 C/16.8 D/13.25

P/tích: khí thoát ra ở catot là H2, n=0.9
Đề lại cho thêm nNaOH=0.4 mol < nH2 ???? Kì quá số mol tạo thành mà lớn hơn số mol pứ cho
NaCL + H2O -> NaOH + 1/2H2 +1/2Cl2
:D
2/Nhỏ từ từ 0.25 lit dd NaOH 1.04 M vào dd gồm 0.024 mol FeCl3, 0.016 mol Al2(SO4)3 và 0.04 mol H2SO4 thu được khối lượng kết tủa là ???

A/ 2.568 B/1.560 C/4.128 D/5.064P/tích:ghi pt ra thì thấy có 2 kết tủa là Fe(OH)3 và Al(OH)3 mà ko bik theo thứ tự pứ là như thế nào, chất nào sau ??? @-)@-)
Và trong quá trình pứ có dư chất nào để t/d với chất nào không nữa ??? /:)3/:Cho 1.9 g của muối hidrocacbonat và cacbonat của KL kiềm t/d hết với dd HCL (dư) sinh ra 0.448 lít khí (đktc) KL đó là :
Na K Rb Li4/ Dung dịch X chứa Na2CO3 1M, K2CO3 1.5M , KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCL 2M vào 100ml dung dịch X. sinh ra khí có thể tích V (đktc) là
A/2.24 B/1.12 C/4.48 D/3.36


:)&gt;-

Nhờ các bạn giỏi Hoá hướng dẫn chi tiết giúp mình nhé....:(
Mình cám ơn nhiều :D
 
Last edited by a moderator:
G

girlbuon10594

1/Điện phân 250ml dd NaCl 1.6 M có màng ngăn có điện cực trơ cho đến khi có khí thoát ra ở catot là 201.16 lít (đktc) , thể tích khí thoát ra ở anot là bao nhieu?

A/12.32 B/1.2 C/16.8 D/13.25

~~> Gợi ý:

Nếu người ta hỏi ở anot, catot riêng rẽ nhau thì nên viết bán PƯ của từng cực một nhé

[TEX]n_{NaCl}=0,4 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{Cl^-}=0,4 mol[/TEX]

Catot có [TEX]Na^+[/TEX] \Rightarrow Ở catot chỉ có [TEX]H_2O[/TEX] bị điện phân

\Rightarrow [TEX]V_{H_2}=201,16 l[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{H_2}=8,98 mol[/TEX]

[TEX]2H_2O+2e \to 2OH^- +H_2[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_e=17,96 mol[/TEX]


Anot có [TEX]Cl^-;H_2O[/TEX]

[TEX]2Cl^- -2e\to Cl_2[/TEX]
0,4......0,4.......0,2

Bảo toàn e \Rightarrow [TEX]n_{e (1)}=17,96-0,4=17,56 mol[/TEX]

[TEX]2H_2O-4e\to 4H^+O_2[/TEX] (1)
...........17,56.........4,93

\Rightarrow [TEX]n{khi anot}=n_{Cl_2}+n_{O_2}=4,59 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]V_{khi anot}=102,816 l[/TEX]

P/S: Bạn xem lại đề bài đi, vì thể tích ở catot thoát ra nhiều thế, đương nhiên ở anot cũng phải nhiều nhiều, còn đáp án bạn cho:-s. Nhưng hướng làm là thế

Chúc học tốt.
 
G

girlbuon10594

2/Nhỏ từ từ 0.25 lit dd NaOH 1.04 M vào dd gồm 0.024 mol FeCl3, 0.016 mol Al2(SO4)3 và 0.04 mol H2SO4 thu được khối lượng kết tủa là ???

A/ 2.568 B/1.560 C/4.128 D/5.064

~~> Gợi ý:

[TEX]n_{NaOH}=0,26 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{OH^-}=0,26 mol[/TEX]

[TEX]n_{FeCl_3}=0,024 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{Fe^{3+}}=0,024 mol[/TEX]

[TEX]n_{Al_2(SO_4)_3}=0,016 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{Al^{3+}}=0,032 mol[/TEX]

[TEX]H^+ + OH^- \to H_2O[/TEX]
0,08.....0,08

[TEX]Fe^{3+} +3OH^-\to Fe(OH)_3[/TEX]
0,024.......0,072.........0,024

[TEX]Al^{3+} +3OH^- \to Al(OH)_3[/TEX]
0,032......0,096 mol......0,032

\Rightarrow Tổng [TEX]n_{OH^- PU}=0,08+0,072+0,096=0,248 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{OH^- du}=0,26-0,248=0,012 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]Al(OH)_3[/TEX] bị tan một phần

[TEX]Al(OH)_3+OH^- \to AlO_2^-+2H_2O[/TEX]
0,012......0,012

\Rightarrow [TEX]n_{Al(OH)_3}[/TEX] còn[TEX]=0,032-0,012=0,02 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]m=0,024.107+0,02.78=4,128g[/TEX]
 
G

girlbuon10594

4/ Dung dịch X chứa Na2CO3 1M, K2CO3 1.5M , KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCL 2M vào 100ml dung dịch X. sinh ra khí có thể tích V (đktc) là
A/2.24 B/1.12 C/4.48 D/3.36

~~> Gợi ý:

[TEX]n_{Na_2CO_3}=0,1 mol[/TEX]

[TEX]n_{K_2CO_3}=0,15 mol[/TEX]

\Rightarrow Tổng [TEX]n_{CO_3^{2-}}=0,25 mol[/TEX]

[TEX]n_{KHCO_3}=0,1 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{HCO_3^-}=0,1 mol[/TEX]

[TEX]n_{HCl}=0,4 mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]n_{H^+}=0,4 mol[/TEX]

Trước tiên:

[TEX]H^+ + CO_3^{2-} \to HCO_3^-[/TEX]
0,25.....0,25...........0,25

\Rightarrow Tổng [TEX]n_{HCO_3^-}=0,1+0,25=0,35 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{H^+ du}=0,4-0,25=0,15 mol[/TEX]

[TEX]H^++HCO_3^- \to CO_2+H_2O[/TEX]
0,15.........................0,15

\Rightarrow [TEX]V=0,15.22,4=3,36l[/TEX]
 
G

girlbuon10594

Gọi 2 muôi lần lượt là [TEX]M_2CO_3[/TEX] và [TEX]MHCO_3 [/TEX]

[TEX]M_2CO_3 + 2 HCl \to 2 MCl + CO_2 + H_2O [/TEX]

[TEX]MHCO_3 + HCl \to MCl + CO_2 + H_2O [/TEX]

[TEX]n_{CO_2} = n[/TEX] hỗn hợp muối [TEX]= 0,448/22,4 = 0.02 mol [/TEX] (bảo toàn C)

M tb của hai muối là = m hỗn hợp / n hỗn hợp [TEX]= 1,9 / 0,02 = 95 [/TEX]

[TEX]M_{MHCO_3} < 95 < M_{M_2CO_3}[/TEX]

\Rightarrow [TEX]M + 61 < 95 < 2 M + 60[/TEX] \Rightarrow [TEX]17,5 < M < 34[/TEX] \Rightarrow Na
 

Phan Lê Luân Đôn

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
1
0
1
26
2/ Trung hòa trước H+ + OH- ---> H2O , Fe3+ + 3OH- ---> Fe(OH)3 , Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3 , xem OH- còn dư thì Al(OH)3 + OH- ---> Al(OH)4- , rồi tính mkt = ?
 
Top Bottom