[Hóa] Bài tập kim loại

M

monday23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 20: Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe, thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (A). a) Hòa tan hỗn hợp A bằng dung dịch axit nitric loãng dư. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là A. 2,24 ml. B. 22,4 ml. C. 33,6 ml. D. 44,8 ml. b) Cũng hỗn hợp A trên trộn với 5,4 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (hiệu suất 100%). Hòa tan hỗn hợp thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là. A. 6,608 lít. B. 0,6608 lít. C. 3,304 lít. D. 33,04. lít Câu 21: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là A. 0,224 lít. B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
 
M

monday23

hỗn hợp a có klg 8,14 g gồm CuO, Al2O3 và một õit cua sắt cho H2 dư đi qua A sau khi pứ xong đc1,44g H2O. đễ hòa tan hoàn toàn A cần dùng o,17mol H2SO4 đc dd B, cho B+NaOH dư , ọc kết tủa đem nung dến khối lg không dổi đc 5,2 g chất rắn
a) viết ptpu
b) tìm công thức của õit sắt, tính klg từng chất trong A biết pu xay ra hoàn toàn
 
M

monday23

hòa tan hoàn toàn 48,8 g hh Cu và 10g oxit của Fe trong HNO3 ->dd A và 6,72 l NO(dkc) cô cạn A đc147.8 g chất rắn
1 tìm ctpt của oxit sắt
2 cho cug 1 luog hh trên t/đ 400ml dd HCl 2M cho đến khi pư xãy ra hoàn toàn đc dd B và chất rắn D, cho B pu voi AgNO3 được ktua E tính khối lg kết tủa
3 cho D pu HNO3 tính thể tích NO 27,3 0 và 1 atm
 
M

monday23

Câu 19: Cho m gam hỗn hợp FeS2 và Fe3O4 có cùng số mol tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HNO3 xM, đun nóng thu được dung dịch A; 14,336 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO2 và NO có tỉ khối hơi với hiđro là 19. Giá trị của m và x lần lượt là A. 28,16 và 3,2 B. 14,8 và 3,2 C. 14,8 và 1,6. D. 28,16 và 1,6.
Câu 20: Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe, thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (A). a) Hòa tan hỗn hợp A bằng dung dịch axit nitric loãng dư. Thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc) là A. 2,24 ml. B. 22,4 ml. C. 33,6 ml. D. 44,8 ml. b) Cũng hỗn hợp A trên trộn với 5,4 gam bột Al rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (hiệu suất 100%). Hòa tan hỗn hợp thu được sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là. A. 6,608 lít. B. 0,6608 lít. C. 3,304 lít. D. 33,04. lít Câu 21: Trộn 0,81 gam bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là A. 0,224 lít. B. 0,672 lít. C. 2,24 lít. D. 6,72 lít.
 
Top Bottom