[Hóa] Bài tập kim loại

M

monday23

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 16: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ mol của hai muối là A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, thoát ra 4,48 lít hỗn hợp ba khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 2. Nếu lấy a gam Al hoà tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thì thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 17,92. B. 13,44. C. 16,80. D. 17,472.
 
G

girlbuon10594

Câu 16: Dung dịch X gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Lấy một lượng hỗn hợp gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe cho vào 100 ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y chứa 3 kim loại. Cho Y vào dung dịch HCl dư giải phóng 0,07 gam khí. Nồng độ mol của hai muối là A. 0,3M. B. 0,4M. C. 0,42M. D. 0,45M.

~~> Gợi ý:

Chất rắn Y gồm 3 KL \Rightarrow [TEX]Ag^+; Cu^{2+}[/TEX] hết

[TEX]Y+ HCl \to H_2[/TEX] \Rightarrow Fe còn dư

[TEX]n_{Fe du}=n_{H_2}=0,035 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{Fe PU}=0,015 mol[/TEX]

Gọi nồng độ của dd X cần tìm là x, ta có:

[TEX]0,1x+0,1x.2=0,03.3+0,015.2[/TEX]

\Leftrightarrow [TEX]x=0,4[/TEX]


Câu 4: Hoà tan hoàn toàn a gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, thoát ra 4,48 lít hỗn hợp ba khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ số mol lần lượt là 1 : 2 : 2. Nếu lấy a gam Al hoà tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thì thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 17,92. B. 13,44. C. 16,80. D. 17,472.

~~> Gợi ý:

Ta sẽ tính được số mol của [TEX]NO; N_2O; N_2[/TEX] lần lượt là [TEX]0,04; 0,08; 0,08[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_e=0,04.3+0,08.8+0,08.10=1,56 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{Al}=1,56:3=0,52 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]n_{H_2}=0,52.1,5=0,78 mol[/TEX]

\Rightarrow [TEX]V=17,472[/TEX]
 
Top Bottom