[Hóa] Bài tập kim loại kiềm thổ của thầy sơn

S

segtdhkiul

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thầy ơi. thầy giải giùm em mấy bài trong phần bài tập kim loại kiềm thổ của thầy sơn nhé .em xin cảm ơn thầy ạ

Câu 14: Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho Al dư vào dung dịch B thu được khí C và dung dịch D. Lấy dung dịch D cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 thu được kết tủa E. Các chất C, E lần lượt có thể là:
A. H2, Al(OH)3. B. CO2, Al(OH)3.
C. H2, BaCO3. D. Cả A, C đều đúng.
Câu 15: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,7. B. 39,4. C. 17,1. D. 15,5.
Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04.
Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là
A. Na. B. Ca. C. Ba. D. K.
Câu 18: Cho một mẫu hợp kim Na - Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dung dịch X là
A. 150 ml. B. 75 ml. C. 60 ml. D. 30 ml.
Câu 19: Một lít nước ở 20oC hoà tan được tối đa 38 gam Ba(OH)2. Xem khối lượng riêng của nước 1 g/ml thì độ tan của Ba(OH)2 ở nhiệt độ này là
A. 38 gam. B. 19 gam. C. 3,66 gam. D. 3,8 gam.
Câu 20: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là
A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr.
Câu 21: X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là
A. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg.

Câu 22: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
A. N2O. B. NO2. C. N2. D. NO.
Câu 23: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,16. B. 5,04. C. 4,32. D. 2,88.
Câu 24: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là
A. 24,24%. B. 11,79%. C. 28,21%. D. 15,76%.
Câu 25: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol hiđro. Thể tích dung dịch H¬2SO4 0,5M cần trung hoà dung dịch Y là
A. 120 ml. B. 60 ml. C. 1200 ml. D. 240 ml.
Câu 26: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam.
Câu 27: Cho 1,2 gam Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ thu được V ml khí dạng đơn chất (không có sản phẩm khử nào khác). Giá trị của V là
A. 0,224. B. 2,24. C. 224. D. 280.
Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%.
Câu 29: Hoà tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần tối thiểu 2,016 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng mỗi muối ban đầu lần lượt là
A. 4,0 gam và 4,2 gam. B. 3,2 gam và 5,0 gam.
C. 5,0 gam và 3,2 gam. D. 3,36 gam và 4,84 gam.
Câu 30: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82.
 
H

hocmai.hoahoc

Câu 14:
Bài toán có 2 tr[FONT=&quot]ườ[/FONT]ng h[FONT=&quot]ợ[/FONT]p
TH1: D[FONT=&quot]ư[/FONT] BaO => Dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch có Ba(OH)2 => C là H2 => Dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch có AlO2- và Ba2+
V[FONT=&quot]ậ[/FONT]y k[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ủ[/FONT]a là BaCO3
TH2: D[FONT=&quot]ư[/FONT] H2SO4 => Dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch B có H2SO4 =>C là H2, dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch là Al3+. K[FONT=&quot]ế[/FONT]t t[FONT=&quot]ủ[/FONT]a là Al(OH)3
Câu 15:
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol CO32- và Ba2+ l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là 0,1 và 0,2 mol => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol BaCO3 là 0,1 mol => m = 19,7 gam
Câu 16:
TH1: Ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có BaCO3 => nBaCO3 = nCO2 => 0,12 = 0,08 => Vô lí
TH2: Có BaCO3 và Ba(HCO3)2 v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là x và y. Theo bài ta có x = 0,08
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] C ta có x + 2y = 0,12 => y = 0,02
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] Ba => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol Ba(OH)2 là 0,1 mol => CM =0,04M
Câu 17:
Ta xét s[FONT=&quot]ơ[/FONT] đ[FONT=&quot]ồ[/FONT] ph[FONT=&quot]ả[/FONT]n [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng
M + M2O + H2O → M(OH)x+ H2
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] H =>2nH2O = 0,02x + 0,02
=> S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H2O là (0,02x + 0,02)/2
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ta có kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng
2,9 + (0,02x + 0,02)*9 = mM(OH)x + 0,02 => mM(OH)x = 3,06 + 0,18x
=> M + 17x = (3,06 + 0,18x)/0,02 => M + 17x = 153 + 9x => M = 153 -8x
x= 1 => M = 145 => lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i
x = 2 => M = 137 => Ba
Câu 18:
Ta có s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol OH- luôn g[FONT=&quot]ấ[/FONT]p đôi s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H2 => s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol OH- là 0,3 mol
=> S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H+ = s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol OH - = 0,3 mol => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H2SO4 là 0,15 mol => V = 75 ml
Câu 19:
Đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] tan c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a 1 ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t t[FONT=&quot]ạ[/FONT]i 1 th[FONT=&quot]ờ[/FONT]i đi[FONT=&quot]ể[/FONT]m xá đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh là l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t đó có th[FONT=&quot]ể[/FONT] hòa tan t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa trong 100g H2O và dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch thu đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c bão hòa tai nhi[FONT=&quot]ệ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] đó. Công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c: T= ( m ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]tt tan x 100 ): m dung môi
Câu 20:
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng pháp trung bình g[FONT=&quot]ọ[/FONT]i hai kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đ[FONT=&quot]ề[/FONT]u là M
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a M là 0,03 mol => M = 55,67 => Hai kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i đó là Ca và Sr
Câu 21:
A. Ba. B. Ca. C. Sr. D. Mg.
G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i hai kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là M => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a M là 0,03 mol => M = 56,67 mà Zn = 65 => X<56,67
M[FONT=&quot]ặ[/FONT]t khác theo bài s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a 1,9 gam X ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 0,05 mol => X >38 => X là Ca
Câu 22:
Ta có s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a e là 0,3 mol
ne = nX*a = 0,1a
V[FONT=&quot]ớ[/FONT]i a là chênh l[FONT=&quot]ệ[/FONT]ch s[FONT=&quot]ố[/FONT] oxi hóa
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn electron ta có
0,1a = 0,3 => a = 3 => X là NO
Câu 23:
N[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] có Fe => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol Fe là 0,06 mol => FeCl3 còn d[FONT=&quot]ư[/FONT] => m = 2,16 gam
3Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl2
0,09-----0,06-----------0,06
- N[FONT=&quot]ế[/FONT]u ch[FONT=&quot]ấ[/FONT]t r[FONT=&quot]ắ[/FONT]n có Fe và Mg => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol Fe t[FONT=&quot]ạ[/FONT]o thành là 0,12 mol
=> m = 6,72 + mMg d[FONT=&quot]ư[/FONT] = 3,36=> vô lí
Câu 24:
G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol Fe và Mg l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là a và b mol
ta có ph[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình:
Fe + 2HCl----> FeCl2 + H2
a........2a..............a...........a mol
Mg + 2HCl----> MgCl2 + H2
b........ 2b...............b...........b mol
Kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng HCl = 73 (a+b)
kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch HCl = 365 (a + b)
kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng H2 = 2(a + b)
ta có kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch sau p[FONT=&quot]ứ[/FONT] là:
56a + 24b + 365 (a + b) - 2(a + b) = 419a + 387b(g)
do n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trăm dung d[FONT=&quot]ị[/FONT]ch FeCl2 trong Y là 15,76% nên ta có :
12700a / ( 419a + 387b) =15,76
-----> a =b (x[FONT=&quot]ấ[/FONT]p x[FONT=&quot]ỉ[/FONT])
v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y n[FONT=&quot]ồ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] ph[FONT=&quot]ầ[/FONT]n trăm c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a MgCl2 là
95b / ( 419a + 387b) x 100 ~ 11,79%
Câu 25:
Nh[FONT=&quot]ậ[/FONT]n th[FONT=&quot]ấ[/FONT]y s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol OH- = 2 s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H2 = 0,24 mol => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H+ = s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol OH- = 0,24 mol
=> S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol H2SO4 là 0,12 mol => V = 0,24 lít
Câu 26:
Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng ta có
mCO2 = 6,6 gam => nCO2 = 0,15 mol
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol NaOH là 0,075 mol => D[FONT=&quot]ư[/FONT] CO2 => T[FONT=&quot]ạ[/FONT]o ra mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i NaHCO3. Áp d[FONT=&quot]ụ[/FONT]ng đ[FONT=&quot]ị[/FONT]nh lu[FONT=&quot]ậ[/FONT]t b[FONT=&quot]ả[/FONT]o toàn nguyên t[FONT=&quot]ố[/FONT] Na => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol NaHCO3 là 0,075 mol => m = 6,3 gam
Câu 27:
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol Mg, H+, NO3- l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là 0,05; 0,15; 0,05 mol => Mg h[FONT=&quot]ế[/FONT]t
5Mg + 12H+ + 2NO3- → 5Mg2+ + N2 + H2O
0,05----0,12-----0,02-------------------0,01
=> V = 0,224 lít
Câu 28:
G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i công th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c chung c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a qu[FONT=&quot]ặ[/FONT]ng là MCO3 v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i M= 32
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol CO2 là 0,4 mol => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol MCO3 là 0,4 mol => m = 36,8 gam
=> %m = 92%
Câu 29:
G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i là x và y
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2
x------------x
MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2
y------------y
=> x + y = 0,09 mol
100x + 84y = 8,2
=> x = 0,04; y = 0,05 mol => Kh[FONT=&quot]ố[/FONT]i l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng m[FONT=&quot]ỗ[/FONT]i mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i là 4,0 gam và 4,2 gam.
Câu 30:
S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol CO2; OH- và Ba2+ l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là 0,2; 0,25 và 0,1 mol
=> T[FONT=&quot]ạ[/FONT]o thành hai mu[FONT=&quot]ố[/FONT]i là HCO3- và CO32- v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol l[FONT=&quot]ầ[/FONT]n l[FONT=&quot]ượ[/FONT]t là x và y
CO2 + OH- → HCO3-
x--------x---------x
CO2 + 2OH- → CO32- + H2O
y-------2y---------y---------y
x+ y = 0,2
x + 2y = 0,25
=> x = 0,15 và y = 0,05
Ba2+ + CO32- → BaCO3
0,05-----------------0,05
=> m = 9,85 gam
 
B

black_chick

bài 16: e có cách này ngắn hơn, thầy xem có đúng k ạ
có n kết tủa < n co2 -> OH k dư -> n kết tủa max = nOH - nCo2-> n OH -> D
 
B

batista895

ở câu 14 , TH2 em chưa hiểu tại sao lại tạo ra được Al(OH)3? vậy thầy
 

lam la lam

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng sáu 2016
3
0
11
23
G[FONT=&quot]ọ[/FONT]i hai kim lo[FONT=&quot]ạ[/FONT]i là M => S[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a M là 0,03 mol => M = 56,67 mà Zn = 65 => X<56,67
M[FONT=&quot]ặ[/FONT]t khác theo bài s[FONT=&quot]ố[/FONT] mol c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a 1,9 gam X ch[FONT=&quot]ư[/FONT]a đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n 0,05 mol => X >38 => X là Ca
thay viet j minh cha doc dc j ca
 
Top Bottom