[Hóa 9] Xác định CTPT

H

hocmai.toanhoc

Đốt cháy hoàn toàn 16.8 g chất hữ cơ A thu dc 26.88l CO_2 và 21.6g H_2_O. Biết d A/O_2 là 1.75
a. Xác định CT phân tử của A
b. Viết các CTCT của A@-)

Chào em!
Hocmai giúp em nhé!
Ta có: [TEX]n_C=n_{CO_2}=1,2 mol\Rightarrow m_C=14,4g[/TEX]
[TEX]n_H=2n_{H_2O}=2,4mol \Rightarrow m_H=2,4g[/TEX]
[TEX]m_A=m_C+m_H\Rightarrow A: C_xH_y[/TEX]ta có tỉ lệ: x:y=1,2:2,4=1:2
[TEX]CT A: (CH_2)_n=56\Rightarrow n=4\Rightarrow CTPT: C_4H_8[/TEX]
Đồng phân:
- Anken: [TEX]CH_2=CH-CH_2-CH_3; CH_3-CH=CH-CH_3; CH_2=C(CH_3)-CH_3[/TEX]
- Xicloankan: Mạch vòng tam giác, tứ giác.
 
T

thuong9a1

hj

Đốt cháy hoàn toàn 16.8 g chất hữ cơ A thu dc 26.88l CO_2 và 21.6g H_2_O. Biết d A/O_2 là 1.75
a. Xác định CT phân tử của A
b. Viết các CTCT của A


C4H8
 
Top Bottom