[Hóa 9] Viết chuỗi PU

M

mina_bear

1/ C -> CaC2 -> C2H2 -> C2H4
2/ C2H5OH -> C2H4 ->C2H6 ->C2H5Cl
3/ CH4 -> C2H2 ->C6H6 ->C6H5Cl

CÂU 1
(1) bj' hầm dừa
(2) CaC2 + 2H2O ---> C2H2 + Ca(OH)2
(3) C2H2 + H2 --Pt.t*--> C2H4
CÂU 2
(1) C2H5OH --H2SO4 dđ.180*--> C2H4 + H20
(2) C2H4 + H2 --N.t*--> C2H6
(3) dễ cóa trong sách
CÂU 3
(1) 2CH4 --1500*--> C2H2 + 3H2
(2) C2H2 --C.600*--> C6H6
(3) trong sách cóa nhé
 
Top Bottom