[HOá 9]tổng hợp các pthh thường gặp trog hóa hữu cơ

  • Thread starter qyounglady9x
  • Ngày gửi
  • Replies 3
  • Views 28,305

Q

qyounglady9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

*Ankan
-pư thế của mêtan với clo có ánh sáng khuếch tán (askt)
CH4 + Cl2 ------> CH3Cl + HCl
(metyl clorua)
-điều chế mêtan
CH3COONa + NaOH(r) --Na---> CH4 + Na2CO3
(Natri axetat)
C + 2H2 ----Ni,500*C->CH4
Al4C3 + 12H2O-----> 3CH4 + 4Al(OH)3
*Anken
-pư trùng hợp etilen tạo nhựa polietilen(PE)
nCH2=CH2----xt,p-->(-CH2-CH2-)n
-pư cộng Br2,H2
C2H4 + Br2 ----> C2H4Br2
C2H4 + H2 --Ni--> C2H6
-điều chế etilen
C2H4Br2 + Zn ----> C2H4 + ZnBr2
CH3-CH2-OH --H2SO4d,170*C-> CH2=CH2 + H2O
C2H2 + H2 --Pd/PbCO3-->C2H4
CH3-CH3 ---nhiệt độ---> CH2=CH2 + H2

*Ankin
-pư cộng brom dư
C2H2 + 2Br2 -----> C2H2Br4
-pư đặc trưng:thế vs AgNO3 trong mt NH3 (Chỉ có ankin 1)
C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 ---->Ag2C2 + 2NH4NO3
(Bạc axetilua)
-pư cộng nước
C2H2 + H2O ----H2SO4,80*C---> CH3CHO
(andehit axetic)
--t/d với kl mạnh:K,Na
2C2H2 + 2Na ----->2Na2C2 + H2
-điều chế axetilen
Ag2C2 + 2HCl ---->C2H2 + 2AgCl
2CH4 ---làm lạnh nhah,1500*C---> C2H2 + 3H2
CaC2 + 2H2O --->Ca(OH)2 + C2H2
2C + H2 ---3000*C-->C2H2 
  • Like
Reactions: hung kenz
Q

qyounglady9x

ptpu dạng tổng quát

1)
CnH2n+2 ------n.độ,xt--> CnH2n + H2
2)
CnH2n + H2 ---n.độ,Ni---> CnH2n+2
3)
CnH2n + Br2 ---->CnH2nBr2
4)
CnH2nBr2 + Zn ------> CnH2n +ZnBr2
5)
CnH2n-2 + Br2 ------>CnH2nBr2
6)
CnH2nBr2----KOH/rượu.n.độ---->CnH2n-2 + 2HBr
7)
CnH2n-2 +H2----n.độ,Pd--> CnH2n
8)
CnH2n+2-----n.độ,Ni---> CnH2n-2 + 2H2
9)
CnH2n-6 + Br2 ----Fe,n.độ--> CnH2n-7Br + HBr
10)
CnH2n+2 + Cl2----askt--> CnH2n+1Cl + HCl
Chú ý cách đặt tiêu đề ,phải có [Hoá 9] bạn nhé ^^
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom