Hoá 9 hidrocacbon

N

ngocthao1995

Đốt cháy hoàn toàn 16.8 g chất hữ cơ A thu dc 26.88l CO_2 và 21.6g H_2_O. Biết d A/O_2 là 1.75
a. Xác định CT phân tử của A
b. Viết các CTCT củâ


nCO2=1,2

nH2O=1,2

1,2.12+1,2.2=16,8 --> Trong A không có O

nC:nH=1,2:2,4=1:2

--> CTDGN : CH2

(CH2)n=1,75.32=56

n=4 --> CTPT C4H8
 
Top Bottom