[Hóa 9] giúp với

T

thanhphat125

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

anh chị giúp em với nha!!!!!!
làm giúp nha!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D


đề bài:
câu 1: Hợp chất gồm hai nguyên tố C,H. Trong đó hiđro chiếm 25% về khối lượng. Vậy A là:
a) CH4 b)C3H8 c)C2H2 d)C4H10

câu 2: Tổng hệ số trong PTHH phản ứng cháy của benzen và oxi là:
a) 30 b) 35 c)40 d) 45

câu 3: Hợp chất hữu cơ được điều chế bằng cách cho canxicacbon phản ứng với nước là:
a) C2H4 b) CH4 c)C2H2 d) C6H6

câu 4: Khi cho 9,6 g CAC2 tác dụng với nước. Thể tích khí C2H2 ở đktc thu được là:
a) 22,4 l b) 33,6 l c)2,24 l d) 3,36 l

câu 5: Ghép nội dung cột I với nội dung cột II:
I II

1 CH2 + 2O2 → a)4CO2 + 2H2O

2 C2H4 +3O2 → b) 12CO2 +6H2O

3 2C2H2 +5O2 → c) CO2 +2H2O

4 2C6H6 +15O2 → d) 2CO2 + 2H2O
e) 2CO2 + 3H2O

1— ... ,2— .... ,3— .... ,4— ....

câu 6: Điền từ thich hợp vào chỗ trống ở các câu sau:
a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên ..... về các ..... hữu cơ.

b) Công thức cấu tạo cho biết thành phần ..... và .... liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

câu 7: Hoàn thành các PTHH sau và ghi rõ điều kiện nếu có:

a) CH4 + Cl2 →→→ ......
b) C2H2 +Br2 →→→ .......
c) C2H2 + Br2 →→→ .......
d) C6H6 + H2 →→→ .....

câu 8: Đốt cháy hàn toàn 4,48 l mêtan ( thể tích các khí được đo ở đktc)
a) viết phương trình hoá học của phản ứng
b) tính thể tich không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí
c) tính thể tích khí CO2 sinh ra


làm giúp nha anh, chị !!!!!!!!!!!!!!!!
:D:D:D:D:D:D:D
 
Top Bottom