[Hóa 9] Giải BT

D

doraemon9x000

N

nguyenminhduc2525

Đốt cháy 8,8 gam hợp chất hữu cơ A thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 gam nước.
a/ Hợp chất A gồm mấy nguyên tố?
b/ Tìm công thức phân tử của A? Biết tỉ khối của A đối với CO2 bằng 2. Viết công thức cấu tạo.
nC=nCO2=17.6/44=0.4(mol)
nH=2nh20=0.8(mol)
>>>trong A có ca oxi
mA = mC + mH + mO
>>mO=8.8-0.4X12 - 0.8 = 3.2(g)
MA=44X2=88(g/mol)
gọi CTHH của A là CxHyOz
x : y : z = 0.4 : 0.8 : 3.2/16 = 2 : 4 : 1
>>CTHH của A là C2H4O
>>CTPT của A là (C2H4O)n=88 >>n=2 >>>C4H8O2 >>C3H7COOH axit butyric
 
Top Bottom