[hóa 9] Điều chế

I

i_am_hcl

bạn tự cân bằng pt nhé
CaCO3 -to-> Cao + CO2
CaO + C -> CaC2 + CO
CaC2 + H2O -> Ca(OH)2 + C2H2
C2H2 -to- > C + H2
C + H2 -> CH4
CH4 + Cl2 -askt-> CH3Cl (tỉ lệ 1:1)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom