Hóa 8 [hóa 8] hóa

thanhh@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng một 2018
28
15
6
19
Bình Định
THCS Quan Trung

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Khí Y ( CxHy) có tỉ khối hh Z (CO và N2) là 2. Xác định tên Y. Viết phương trình hóa học khi đốt Y trong khí oxi, Biết Y là chất khí rất quen thuộc
[tex]\overline{M}_{CO,N_{2}}=28[/tex]
[tex]dY/Z=2 \Rightarrow M_{Y}=28\times 2=56[/tex]
=>12x+y=56
mà [tex]y\leq 2x+2[/tex] => 14x+2>= 56 => x>3,8(*)
12x+y=56 => 12x<56 =>x<4,67 (**)
từ (*),(**) ==> x=4 ; y=56-12*4=8
=> Y là C4H8
p/s: không biết bạn đã học y<= 2x+2 chưa nhỉ?
 
Top Bottom