Hóa 8 hóa 8 bt

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
104
46
16
TP Hồ Chí Minh
Fe2O3 + 2Al -> Al2O3 + 2Fe
Tl: 1 2 1 2
0.01 0.02 0.01 0.02 (mol)
nFe2O3 = 1.6/(56*2 + 16*3)=0.01(mol)
nAl = 0.81/27 = 0.03(mol)
Vậy pứ dư Al
số Al còn lại = 0.01*27= 0.27 (g)
mAl2O3 = (27*2+16*3)*0.01=1.02(g)
mFe = 56*0.02=1.12(g)
BTKL (bảo toàn khối lưong) = msau = mđâù = 1.6+ 0.81=2.41(g)
phần trăm % Al trong X = (0.27/2.41)*100%= 11.2%
 
Top Bottom