[Hóa 12]Tách KIM LOẠI_cần ngay

A

anhtraj_no1

tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các chất sau :Ag2S,CuS,ZnS

Đầu tiên cho HH tác dụng với HCl sau đó xem sản phẩn ra đp ta thu được các kim loại yêu cầu .

Ag2S + HCl ---> AgCl + H2S
.
CuS + HCl ---> CuCl2 + H2S
.
ZnS + HCl ---> ZnCl2 + H2S
.
AgCl --dp--> Ag + Cl2
.
CuCl2 --dp---> Cu + Cl2
.
ZnCl2 --dp--> Zn + Cl2

phương trình tự cân bằng nhé .
 
H

hiepkhach_giangho

tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các chất sau :Ag2S,CuS,ZnS

Đầu tiên cho HH tác dụng với HCl sau đó xem sản phẩn ra đp ta thu được các kim loại yêu cầu .

Ag2S + HCl ---> AgCl + H2S
.
CuS + HCl ---> CuCl2 + H2S
.
ZnS + HCl ---> ZnCl2 + H2S
.
AgCl --dp--> Ag + Cl2
.
CuCl2 --dp---> Cu + Cl2
.
ZnCl2 --dp--> Zn + Cl2

phương trình tự cân bằng nhé .

khi cho hh + HCL ------> thu được hh AgCL , CuCL2, ZnCL2 nên khi điện phân 3 kim loại vẫn lẫn vào nhau

CuS ko tan trong axit mạnh
CuS + HCl ---> CuCl2 + H2S
PT này sai
 
H

hiepkhach_giangho

tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp các chất sau :Ag2S,CuS,ZnS

_hh + HCL dư --> hh chất rắn ( AgCL + CuS ) + phần dd ( HCL dư + ZnCL2)

_phần dd --cô cạn --> ZnCL2
ZnCl2 ----> Zn+CL2

_ phần rắn đưa ra ánh sáng
2AgCl---> 2Ag+CL2
hh rắn gồm Ag+ CuS + O2 (nhiệt độ)
CuS +O2 -> CuO + SO2 tự cân bằng
hh Ag + CuO + HCL dư--> thu dc rắn là Ag và dd là CuCL2-----> Cu+Cl2
 
Top Bottom