[hóa 12] sắt :D

H

hien_nguyen11

dung dịch sau pu chỉ chứa 2 muối nên các chất tham gia pu dều dùng vừa đủ. Tức là cả NO3- cũng chỉ vừa đủ tạo NO thôi
=> trong dd chỉ chứa muối sunfat (đồng sunfat và sắt sunfat)
3Cu + 2NO3- + 8 H+ -----> 3Cu2+ + 2 NO + 4H2O
0.3 <-- 0.2 ----> 0.8
=> nFe(NO3)2 = 0.1 =>m=18g , nH2SO4=0.4 => a=0.2M
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom