[Hoá 12] Nhiệt nhôm

E

endinovodich12

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm 3,92 g Fe , 16 gam [tex]Fe_2O_3[/tex] và m (g) Al . Nung X ở nhiệt độ cao

trong điều kiện không có không khi thu được hõn hợp chất rắn Y . Chia Y thành 2 phần bằng nhau :

- Phần I : + Tác dụng với dung dịch [tex]H_2SO_4[/tex] loãnh dư , thu được 4a mol khí [tex]H_2[/tex]

- Phần II : + tác dụng với dung dịch [tex] NaOH [/tex] dư , thu được a mol khí [tex]H_2[/tex] . Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

Tmf giá trị của m ?
 
K

kakashi_hatake

Hỗn hợp X gồm 3,92 g Fe , 16 gam
latex.php
và m (g) Al . Nung X ở nhiệt độ cao

trong điều kiện không có không khi thu được hõn hợp chất rắn Y . Chia Y thành 2 phần bằng nhau :

- Phần I : + Tác dụng với dung dịch
latex.php
loãnh dư , thu được 4a mol khí
latex.php


- Phần II : + tác dụng với dung dịch
latex.php
dư , thu được a mol khí
latex.php
. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

Tmf giá trị của m ?
Phản ứng nhiệt nhôm Al dư

$n_{Al}=b, \\ n_{Fe}=0,07, \ n_{Fe_2O_3}=0,1 \\ + \ P2: \ a=n_{H_2}=\dfrac{1}{2}.(b-0,2).1,5 \\ + \ P1: \ 4a=\dfrac{1}{2}(0,07+1.5b) \\ \rightarrow a, \ b$

Số xấu, không biết sai chỗ nào ~

Có thể nhiệt nhôm k hoàn toàn chăng ?
 
Top Bottom