[Hoá 12] Nhiệt nhôm

S

s.mario_2011

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1.Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al và FexOy thu đc hỗn hợp rắn B. Cho B tác dụng với dd NaOH dư thu đc dd C, phần không tan D và 0,672 lít H2 ở đktc. Cho dd HCl vào dd C để vừa đủ thu đc kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa đến khối lượng ko đổi đc 5,1 gam chất rắn. Phần không tan D cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu đc 2,688 lít SO2 ở đktc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của oxit sắt và tính m.

Câu 2. Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm bột Al và FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko có ko khí, thu đc hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều rồi chia B thành 2 phần:
- phần 1 có khối lượng là 14,49 gam đc hòa tan hết trong dd HNO3 đun nóng, thu đc dd C và 3,696 lít khí NO duy nhất ở đktc.
- phần 2 cho tác dụng với lượng dư dd NaOH thu đc 0,336 lít khí H2 ở đktc và còn lại 2,52 gam chất rắn.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức oxit sắt và tính m.

tiêu đề phải đặt đúng quy định
 
Last edited by a moderator:
P

pepun.dk

Câu 1.Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al và FexOy thu đc hỗn hợp rắn B. Cho B tác dụng với dd NaOH dư thu đc dd C, phần không tan D và 0,672 lít H2 ở đktc. Cho dd HCl vào dd C để vừa đủ thu đc kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa đến khối lượng ko đổi đc 5,1 gam chất rắn. Phần không tan D cho tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu đc 2,688 lít SO2 ở đktc. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức của oxit sắt và tính m.

Tương tự bài này bạn nhé

http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=1819596&postcount=2

Chỉ khác là biết: [TEX]n_{Fe}=\frac{2,688.2}{3}=0,12[/TEX] thay vì biết m

Câu 2. Cho hỗn hợp A có khối lượng m gam gồm bột Al và FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko có ko khí, thu đc hỗn hợp B. Nghiền nhỏ, trộn đều rồi chia B thành 2 phần:
- phần 1 có khối lượng là 14,49 gam đc hòa tan hết trong dd HNO3 đun nóng, thu đc dd C và 3,696 lít khí NO duy nhất ở đktc.
- phần 2 cho tác dụng với lượng dư dd NaOH thu đc 0,336 lít khí H2 ở đktc và còn lại 2,52 gam chất rắn.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức oxit sắt và tính m.

PII:

[TEX]\left\{n_{Al}(du)=\frac{0,336}{22,4.1,5}=0,01\\ n_{Fe}=\frac{2,52}{56}=0,045[/TEX]

[TEX]n_{e.cho}=0,045.3+0,01.3=0,165=\frac{1}{3}.3n_{NO}\\ \Rightarrow m_{P(I)}=3m_{P(II)}\\ \Rightarrow m_{Al_2O_3}=\frac{\frac{14,49}{3}-0,01.27-0,045.56}{102}=0,02\\ n_{O^{2-}}=0,06\\ \Rightarrow CT:Fe_3O_4[/TEX]
 
T

thongoc1234

2yAl + 3FexOy  yAl2O3 + 3xFe (1)
Y gồm: Fe, Al2O3 và Al dư (do Y + dung dịch NaOH  H2)
Các phương trình phản ứng xảy ra ở 2 phần là:
-Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư:
Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + H2
2
3
Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O
0,045(mol)
56
2,52  nFe   và 0,01(mol)
3
2
nAl  
Đặt số mol Al2O3 trong phần 2 là a và phần 1 có khối lượng gấp k lần phần 2.
 Trong phần 1: Fe : 0,045k (mol); Al2O3 : ka (mol); Al : 0,01k (mol)
-Khi cho phần 1 tác dụng với dung dịch HNO3 đun nóng:
Al2O3 + 6HNO3  2Al(NO3)3 + 3H2O
Al + 4HNO3  Al(NO3)3 + NO + 2H2O
0,01k 0,01k
Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
0,045k 0,045k
 0,01k + 0,045k = 0,165 k = 3
56. 0,045k + 102. ka + 27. 0,01k = 14,49  a = 0,02
Theo (1) n 0,01 (mol)
3
2
nAl2O3 H2
 
 Tỉ số:
4
3
y
x
0,02
0,045
y
3x
n
n
Al2O3
Fe    
 Oxit đã cho là Fe3O4
Theo bảo toàn khối lượng, ta có: mX = mY = 14,49 : 3 + 14,49 =19,32 gam.
 
Top Bottom