[Hoá 12] KL

M

mylo94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]1/
cho 0,87g h
[FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]p g[/FONT][FONT=&quot]m Fe ,Cu ,Al vào b×nh [/FONT]đự[FONT=&quot]ng 300ml dung d[/FONT][FONT=&quot]ch H2SO4 0,1[/FONT][FONT=&quot] M .Sau khi ph[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot]y ra hoàn toàn thu [/FONT]đượ[FONT=&quot]c 0,32g ch[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]n và có[/FONT][FONT=&quot] 448ml khi ([/FONT]đ[FONT=&quot]ktc) thoát ra .Thêm ti[/FONT]ế[FONT=&quot]p[/FONT][FONT=&quot] vào binh 0,425g NaNO3 ,khi ph[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ng k[/FONT]ế[FONT=&quot]t thuc thu [/FONT]đượ[FONT=&quot]c khi NO ( là s[/FONT][FONT=&quot]n p[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]m kh[/FONT][FONT=&quot] duy nh[/FONT][FONT=&quot]t )t[/FONT][FONT=&quot]o thành[/FONT][FONT=&quot] và kh[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT]ượ[FONT=&quot]ng mu[/FONT][FONT=&quot]i trong dung dich la bao nhªu ?[/FONT][FONT=&quot]
([/FONT]
Đ
[/FONT][FONT=&quot]A :0,112l và 3.865g)

[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
N

ngomaithuy93

[FONT=&quot]1/cho 0,87g h[FONT=&quot]n h[/FONT][FONT=&quot]p g[/FONT][FONT=&quot]m Fe ,Cu ,Al vào b×nh [/FONT]đự[FONT=&quot]ng 300ml dung d[/FONT][FONT=&quot]ch H2SO4 0,1[/FONT][FONT=&quot] M .Sau khi ph[/FONT][FONT=&quot]n [/FONT][FONT=&quot]ng x[/FONT][FONT=&quot]y ra hoàn toàn thu [/FONT]đượ[FONT=&quot]c 0,32g ch[/FONT][FONT=&quot]t r[/FONT][FONT=&quot]n và có[/FONT][FONT=&quot] 448ml khi ([/FONT]đ[FONT=&quot]ktc) thoát ra .Thêm ti[/FONT]ế[FONT=&quot]p[/FONT][FONT=&quot] vào binh 0,425g NaNO3 ,khi ph[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]ng k[/FONT]ế[FONT=&quot]t thuc thu [/FONT]đượ[FONT=&quot]c khi NO ( là s[/FONT][FONT=&quot]n p[/FONT][FONT=&quot]h[/FONT][FONT=&quot]m kh[/FONT][FONT=&quot] duy nh[/FONT][FONT=&quot]t )t[/FONT][FONT=&quot]o thành[/FONT][FONT=&quot] và kh[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT]ượ[FONT=&quot]ng mu[/FONT][FONT=&quot]i trong dung dich la bao nhªu ?[/FONT][FONT=&quot]([/FONT]Đ[/FONT][FONT=&quot]A :0,112l và 3.865g)[/FONT]
0,32g chất rắn là Cu.
\Rightarrow Hỗn hợp ban đầu có 0,005mol Fe và 0,01mol Al.
Viết bán pứ \Rightarrow Klg muối nitrat thêm vào là vừa đủ cho các pứ oxi hóa khử.
Từ pt [TEX]\Rightarrow n_{NO}=0,005 \Rightarrow V_{NO}=0,112l[/TEX]
[TEX]Klg -muối- trg -dd- sau- pu=(Klg- KL)+(klg -axit -H2SO4)+(klg -NaNO3)-(klg- NO)-(klg-H2O)-(klg -H2)=0,87+2,94+0,425-0,15-0,18-0,04=3,865g[/TEX]

 
Top Bottom