[Hóa 12] Fe

N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Hòa tan hết 11,2g Fe trong dd H2SO4 đặc nóng thu dc 0,27mol SO2 và dd A. Tính khối lượng từng loại chất trong A?

$n_{Fe}=0,5 mol$
$n_{e cho}=1,5 mol$

$n_{SO_2}=0,27 mol$
$n_{e nhận}=0,54 mol$

--> Trong A có $Fe^{+2}$
$Fe --> Fe^{+3} + 3e$
0,2----------------0,6mol
$S^{+6} + 2e --> S^{+4}$
----------0,54<-----0,27mol
$Fe^{+3} + 1e --> Fe^{+2}$
0,06------0,06--------0,06mol

$m_{Fe_2(SO_4)_3} = (0,2-0,06).2.400=112g$
$m_{FeSO_4} = 0,06.152=9,12g$
 
Top Bottom