[Hoá 12] Fe

L

long_88

Last edited by a moderator:
S

socviolet

Vì sau pư, Fe còn dư nên thu được chỉ có Fe(2+).
Coi hh đầu gồm Fe (x mol) và O (y mol).
Fe ---> Fe(+2) + 2e
x-----------------> 2x mol
2e + O ---> O(-2)
2y<---------- y mol
2e + 2H+ ---> H2
0,2<-0,2 ----- 0,1 mol
BT e: 2x - 2y = 0,2 (*)
Lại có: $\Sigma n_{H^+}=0,8$ và $n_{H^+}$ tạo ra H2 = 0,2 => $n_{H^+}$ tạo ra H2O = 0,6 => $n_O = 0,3 = y$ (*)(*)
Từ (*) và (*)(*) => x=0,4; y=0,3 => m = 0,4.56 + 0,3.16 + 2,8
 
Top Bottom