[Hóa 12]CHUẨN ĐỘ _cần ngay

X

xekovo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tính số CaCl2 trong 500ml dung dịch CaCL2 biết rằng nếu cho thêm 30,0ml dung dịch (NH4)2C2O4 0,1 N vào 15,o ml dung dịch CaCl2 đó thì sau khi tách kết tủa phải dùng hết 12,o ml dung dịch KMnO4 0,01N để chuẩn lượng (NH4)2C2O4 dư không tham gia phản ứng ?
 
N

nguyen_van_ba

tính số CaCl2 trong 500ml dung dịch CaCL2 biết rằng nếu cho thêm 30,0ml dung dịch (NH4)2C2O4 0,1 M vào 15,0 ml dung dịch CaCl2 đó thì sau khi tách kết tủa phải dùng hết 12,0 ml dung dịch KMnO4 0,01M để chuẩn lượng (NH4)2C2O4 dư không tham gia phản ứng ?

giải

n((NH4)2C2O4 bđ)=0,003 mol; nKMnO4=0,00012 mol

(NH4)2C2O4 + 2KMnO4 + 2H2SO4 ---> 2MnSO4 + K2O2 + 2CO2 + N2 + 6H2O
...0,00006...←..0,00012

=> n((NH4)2C2O4 pư với CaCl2)=0,003-0,00006=0,00294 mol

CaCl2.... +.... (NH4)2C2O4 ---> CaC2O4↓ + 2NH4Cl
0,00294....←.....0,00294

=> m(CaCl2)=0,00294.111=0,32634 gam

---»™ (¯ Nhóm 1 ¯)™«---
 
Top Bottom