[Hóa 12]các dạng bài tập về fe

B

baja2310

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. cho 20g hh bột Mg và Fe td hết với dd Hcl thấy có 1g khí H2 bay ra. lượng muối clorua tạo ra trg dd là bao nhiêu gam

2. cho m gam Fe vào dd HNO3 lấy dư ta thu được 8.96l dkc hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO VÀ No2 so với oxi bằng 1.3125. giá trị của m là

3. để khử hoàn toàn 30g hh CuO,FEO,FE2O3, Fe3O4, MgO CẦN DÙNG 5.6L khí CO ở dkc. khối lg rắn sau pư là

4. khử hoàn toàn 17.6g hh X gồm Fe, FEO,FE2O3 cần 2.24l CO ở dkc. khối lg sắt thu được là

5. khử hoàn toàn m gam hh X gồm FEO,FE2O3 bằng H2, kết thúc thí nghiệm thu được 9g H2O và 22.4g chất rắn. phần trăm số mol của FEO có trg hh X là

6. nung một mẫu thép thường có khối lg 10g trg O2 dư thu được 0.1568l khí CO2 ở dkc. thành phần phần trăm theo khối lg của cacbon trg mẫu thép là

7.hoà tan hoàn toàn 2.81g hh gồm FE2O3, MgO, ZnO trg 500ml axit H2SO4 0.1M vừa đủ. sau pư, hh muối sun fat khan thu được khi cô cạn dd có khối lg là

8. hoà tan 10g hh bột Fe và FE2O3 bằng dd Hcl thu được 1.12l khí ở dkc và dd A. Cho dd A td với NAOH dư, thu được kết tủa. nung kết tủa trg ko khí đến khối lg ko đổi được chất rắn có khối lg là

9. hoà tan 5.6g Fe bằng dd H2SO4 loãng dư, thu được dd X. dd X pư vừa đủ với V ml dd KMnO4 0.5M. giá trị của V là
 
T

try_mybest

1. cho 20g hh bột Mg và Fe td hết với dd Hcl thấy có 1g khí H2 bay ra. lượng muối clorua tạo ra trg dd là bao nhiêu gam

giải
đặt nMg = x , nFe = y
=> 24x + 56y = 20 (1)
PT $ Mg + 2HCl ---> MgCl_2 + H_2 $
=> x--------------------x--------------x
$Fe + 2HCl ---> FeCl_2 + H_2 $
y-------------------y----------y
$ n_{H_2} = 0,5 $
=> x + y = 0,5(2)
(1)(2) => x=y=0,25 mol
=> $ m_{MgCl_2} + m_{FeCl_2 } = 0,25 . 95 + 0,25.127= 55,5 (g) $
 
S

socviolet

Khiếp quá, nhìn xong mà mắt mình hoa hoa 8-}
1. cho 20g hh bột Mg và Fe td hết với dd Hcl thấy có 1g khí H2 bay ra. lượng muối clorua tạo ra trg dd là bao nhiêu gam
Bảo toàn H ta có: $n_{HCl}=2n_{H_2}=2.0,5=1$mol
m muối clorua = m hh KL + $m_{Cl^-}$ = 20+1.35,5=55,5g
2. cho m gam Fe vào dd HNO3 lấy dư ta thu được 8.96l dkc hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO VÀ No2 so với oxi bằng 1.3125. giá trị của m là
Dùng sơ đồ đường chéo => $n_{NO}=0,1; n_{NO_2}=0,3$
Fe ---> Fe(3+) + 3e
3e + N(+5) ---> N(+2)
0,3<--------------0,1mol
1e + N(+5) ---> N(+4)
0,3<--------------0,3mol
Bảo toàn e: $3n_{Fe}=0,3+0,3$ => $n_{Fe}=0,2$mol => m=11,2g
3. để khử hoàn toàn 30g hh CuO,FEO,FE2O3, Fe3O4, MgO CẦN DÙNG 5.6L khí CO ở dkc. khối lg rắn sau pư là
$n_{CO}=0,25$mol
Khi quá trình khử xảy ra thì:
CO + O ---> CO2
0,25->0,25mol
=> $n_O$pư=0,25mol => m chất rắn sau pư = 30-0,25.16=26g
4. khử hoàn toàn 17.6g hh X gồm Fe, FEO,FE2O3 cần 2.24l CO ở dkc. khối lg sắt thu được là
Tương tự bài 3.
5. khử hoàn toàn m gam hh X gồm FEO,FE2O3 bằng H2, kết thúc thí nghiệm thu được 9g H2O và 22.4g chất rắn. phần trăm số mol của FEO có trg hh X là
$n_{H_2O}=0,5; n_{Fe}=0,4$
Khi quá trình khử xảy ra thì:
O + H2 ---> H2O
0,5<---------0,5mol
Gọi $n_{FeO}=x; n_{Fe_2O_3}=y$ => $\begin{cases} \Sigma n_{Fe}=x+2y=0,4 \\ \Sigma n_O=x+3y=0,5 \end{cases}$ => Tự giải hệ nhé.
6. nung một mẫu thép thường có khối lg 10g trg O2 dư thu được 0.1568l khí CO2 ở dkc. thành phần phần trăm theo khối lg của cacbon trg mẫu thép là
$n_C=n_{CO_2}=0,007$mol => %m
7.hoà tan hoàn toàn 2.81g hh gồm FE2O3, MgO, ZnO trg 500ml axit H2SO4 0.1M vừa đủ. sau pư, hh muối sun fat khan thu được khi cô cạn dd có khối lg là
$n_{H_2SO_4}=0,05$mol
Fe2O3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 + 3H2O
MgO + H2SO4 ---> MgSO4 + H2O
ZnO + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2O
Ta thấy: cứ 1 O thì sẽ bị thay thế bởi 1 SO4(2-) => $n_O=n_{SO_4^{2-}}=0,05$mol
=> m muối khan = m hh ban đầu - $m_O+m_{SO_4^{2-}}$=2,81-0,05.16+0,05.96=6,81g
8. hoà tan 10g hh bột Fe và FE2O3 bằng dd Hcl thu được 1.12l khí ở dkc và dd A. Cho dd A td với NAOH dư, thu được kết tủa. nung kết tủa trg ko khí đến khối lg ko đổi được chất rắn có khối lg là
$n_{Fe}=n_{H_2}=0,05$mol => $n_{Fe_2O_3}=\frac{10-0,05.56}{160}=0,045$mol
$\displaystyle Fe, Fe_2O3)\xrightarrow[]{HCl}(Fe^{2+}, Fe^{3+})\xrightarrow[]{NaOH}Fe(OH)_2, Fe(OH)_3\xrightarrow[]{t^o}Fe_2O_3 \\ 0,05mol; 0,045mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\frac{0,05}{2}+0,045)mol$
=> Chất rắn sau khi nung là Fe2O3; $n_{Fe_2O_3}=0,07$mol => m=11,2g
9. hoà tan 5.6g Fe bằng dd H2SO4 loãng dư, thu được dd X. dd X pư vừa đủ với V ml dd KMnO4 0.5M. giá trị của V là
PT:
$Fe + 2H^+ \to Fe^{2+} + H_2 \\ 5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \to 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$
Lắp số mol vào tính là xong!
 
Top Bottom