[hoá 12]Các bạn cùng giải thử !!!

S

sycan123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/hòa tan hoàn toàn m gam hh X gồm FeS và FeS2 dc trộn theo tỷ lệ 1:1 vào dung dịch HNO3 thu dc dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0.12 mol NO2 và 0.6 mol NO .Cho dung dịch Y tác dụng với 1 lượng dư Ba(OH)2 .TÍnh kl kết tủa .(các pu xảy ra hoàn toàn)

2/Nung m gam hh X gồm FeCO3 và Fe3O4 với CO dư ,sau khi pu xảy ra hoàn toàn thu dc 14.56g chất rắn và hh khí Y .Cho hh khí Y vào đ CA(OH)2 thu dc 40 g kết tủa .Tính m
 
L

lehai16_10

1/hòa tan hoàn toàn m gam hh X gồm FeS và FeS2 dc trộn theo tỷ lệ 1:1 vào dung dịch HNO3 thu dc dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm 0.12 mol NO2 và 0.6 mol NO .Cho dung dịch Y tác dụng với 1 lượng dư Ba(OH)2 .TÍnh kl kết tủa .(các pu xảy ra hoàn toàn)
e nhận =0,12+0,6.3 =1,92
e nhận = e cho = 9x +15x = 1,92
=> x =0,08
=> mKết tủa = mFe(OH)3 +mBaSO4 =0,16.107+0,24.233=73,04

2/Nung m gam hh X gồm FeCO3 và Fe3O4 với CO dư ,sau khi pu xảy ra hoàn toàn thu dc 14.56g chất rắn và hh khí Y .Cho hh khí Y vào đ CA(OH)2 thu dc 40 g kết tủa .Tính m
nFeCO3=nFeO =x ; Fe3O4 =y
=> 56x +168y = 14,56
x +x +4y = 0,4
=> x =0,08 ; y =0,06
=> m =23,2
 
Top Bottom