[Hoá 12]bài về phân chia hỗn hợp

S

sontay_tn

Last edited by a moderator:
K

kakashi_hatake

Chia 8,6 hh X gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư thu được 7,5 gam hh oxit.
- Phần 2: Hòa tan trong HNO3 đặc nóng dư, thu được V NO2(SPKDN) Tính V

Hướng dẫn chi tiết 1 chút

Vì hỗn hợp đốt chát trong oxi dư hay cho vào $HNO_3$ đặc nóng đều lên số oxh cao nhất nên dùng bảo toàn e

Xét 1 nửa hh X có m=4,3g

P1: $n_{O}=\dfrac{7,5-4,3}{16}=0,2 \rightarrow$ X nhường 0,4 mol e

P2: $n_{NO_2}=n_{e \ nhận}=0,4 \rightarrow V=4,48 \ l$
 
Top Bottom