[Hóa 12]Bài tập

K

kingofall96

Đúng thì thank nha bạn (KOA)

Cr2S3 + 15 Mn(NO3)2 + 20 K2CO3 = 2 K2CrO4 + 3 K2SO4 + 15 K2MnO4 + 30 NO + 20 CO2
 
Top Bottom