[Hóa 12]Bài tập về sắt

0

08021994

xét 2 trường hợp
1. Fe^{2+} dư
2. Ag^+ dư
sau đó viết hệ pt ra là đc ak bạn
 
J

junior1102

Ta có Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

56g -----------------------> 2 x108g

a gam--------------------->a. 216 / 56 g = 3,85a gam ,theo đề ra chỉ được 2,6a g -> Fe dư và AgNO3 hết .

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

0,1 mol<--- 0,2mol---- --> 0,2 mol

Như vậy ,ta có :

Khối lượng trước phản ứng = a gam

Khối lượng sau phản ứng = a- 5,6 + 21,6 = 2,6a -> 1,6a = 16 -> a = 10 gam .
 
H

hoctrongeo

bai nay kho hiu htejhhhhhhhhhhhhhh****************************??????????///
 
Last edited by a moderator:
T

triaiai

Bài tập hay

Bài toán 1: Cho 7g hh X gồm Fe và Cu vào 500ml dd AgNO3 x(M) , pứ ht thu dd A và 21,8g rắn B. Thêm dd NaOH dư vào dd A, lọc kết tủa, nung trong kk dư ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu hh 2 oxit nặng 7,6g.

a/Giá trị x là:
A.0,19M B.0,24M C.0,32M D.0,38M

b/Tỷ lệ mol n Fe : n Cu bằng bao nhiêu?

Bài toán 2: Hòa tan hết a (g) hh X gồm Cu2S, Cu2O, CuS có số mol bằng nhau trong dd HNO3 đun nóng.Sau pứ thu dd chứa các ion: Cu2+, SO4 2-,H+,NO3- và 33,6l NO2(đktc). Giá trị a là:
A.25,2 B.30 C.20 D.40

Mời các bạn tham gia chuyên đề Sắt ôn thi đại học 2012 tại đây:

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1626686#post1626686
 
Last edited by a moderator:
L

luckygirl_18

Bài toán 1: Cho 7g hh X gồm Fe và Cu vào 500ml dd AgNO3 x(M) , pứ ht thu dd A và 21,8g rắn B. Thêm dd NaOH dư vào dd A, lọc kết tủa, nung trong kk dư ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu hh 2 oxit nặng 7,6g.

a/Giá trị x là:
A.0,19M B.0,24M C.0,32M D.0,38M

b/Tỷ lệ mol n Fe : n Cu bằng bao nhiêu?
Do tạo ra hh oxit nên suy ra Cu có phản ứng
Fe+2Ag.+.................>Fe 2+ +2Ag
Cu +2 Ag +................>Cu 2+ +2Ag
gọi x,y,z lần lượt là số mol Fe,Cu phản ứng,Cu chưa phản ứng
Ta có hệ phương trình
56x+64y+64z=7
108.2.x+108.2.y+64z=21,8
160x/2+80y=7,6
=>x=0,045
y=0,05
z=0,02
=> nAg+=0,19 mol
=>CM=0,38
nFe=0,045
n Cu=0,07 mol
nFe/n Cu=9/14
 
Last edited by a moderator:
N

nhumanh123

Một bài sắt nữa nè....giúp mình với...:d
Lấy 28 gam Fe2O3 nung nóng rồi dẫn khí CO vào, sau một thời gian thu được m gam chất rắn X và khí Y. Lấy m gam X cho vào dd H2SO4 đặc nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lit khí (đktc) có mùi hắc. tìm m?
A.18,4
B.36,8
C.16,5
D.8.8
 
L

luckygirl_18

Bài toán 2: Hòa tan hết a (g) hh X gồm Cu2S, Cu2O, CuS có số mol bằng nhau trong dd HNO3 đun nóng.Sau pứ thu dd chứa các ion: Cu2+, SO4 2-,H+,NO3- và 33,6l NO2(đktc). Giá trị a là:
A.25,2 B.30 C.20 D.40
gọi x là zố mol mỗi chất trong X
Cu 2S..........................>2Cu 2+ S+6 +10e
Cu 20........................>2Cu 2+ 02- +2e
CuS.............................>Cu 2+S+6 +8e
N+5.+1e..............................>N+4
=>theo bảo toàn e=>x=0,075
=>a=30
d/a B
 
L

luckygirl_18

Một bài sắt nữa nè....giúp mình với...:d
Lấy 28 gam Fe2O3 nung nóng rồi dẫn khí CO vào, sau một thời gian thu được m gam chất rắn X và khí Y. Lấy m gam X cho vào dd H2SO4 đặc nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,44 lit khí (đktc) có mùi hắc. tìm m?
A.18,4
B.36,8
C.16,5
D.8.8
Xét toàn bộ quá trình
C+2.........................>C+4 +2e
S+6...............................>S+4 +2e
n S02=0,6 mol
=>n C02=0,6 mol
=>n[o] bị lấy đi=nC0=nC02=0,6 mol
=>m[o]=9,6g
=>mX=18,4
d/a A
 

thuan2005@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng tám 2018
10
1
6
giúp mình bài này với
Trộn 0,54g bột Al với hh bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X trong dd HNO3 thu được 0,896 lít (dkc) hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2
 
Top Bottom