[Hóa 12] Bài tập về Sắt và Cu

V

vodoi1432

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Cho phép em ghi sai thứ tự để lúc sau em dễ theo dõi hơn

Câu 5: 1.368g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td vừa hết với dd HCL, các pư xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hh gồm 2 muối, trong đó khối lượng của muối FeCl2 là 1.143g. dd Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?

Câu 7: Cho 11.36g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, pư hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1.344 lít khí NO spk duy nhất (đkc) và dd X. Dung dịch X có thể hoà tan đc tối da 12.88g Fe. Số mol của HNO3 có trong dd ban đầu là?

Câu 9: cho m gam hh X gồm Fe và Cu td với dung dịch HCL dư thu được dd Y gồm $\frac{10m}{17}$ gam chất rắn không tan và 2.688 lít H2 (đkc). Để hoà tan m gam hh X cần tối thiểu bao nhiêu ml dd HNO3 1M ( biết spk chỉ có NO)

Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71.72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dich HNO3 1M (biết spk NO duy nhất)

Cau 12: 400ml dung dịch HNO3 1M và Fe(NO3)3 0.5M có thể hoà tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ mol $\frac{nFe}{nCu}$= 2:3 ( spk duy nhất NO)

•Chú ý : Cách đặt tiêu đề [Hóa 12] + Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
L

linkinpark_lp

Câu 5: 1.368g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td vừa hết với dd HCL, các pư xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hh gồm 2 muối, trong đó khối lượng của muối FeCl2 là 1.143g. dd Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
Quy đổi hỗn hợp về [TEX]\ FeO\[/TEX] và [TEX]\ F{e_2}{O_3}\ [/TEX]

[TEX]\ FeO + 2HCl - - - > FeC{l_2} + {H_2}O\ [/TEX]

[TEX]\ F{e_2}{O_3} + 6HCl - - - > 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\ [/TEX]

[TEX]\ {n_{FeC{l_2}}} = {9.10^{ - 3}} = > {n_{FeC{l_3}}} = {9.10^{ - 3}}\ [/TEX]

[TEX]\ 2FeC{l_3} + Cu - - - > 2FeC{l_2} + CuC{l_2}\ [/TEX]

[TEX]\ {m_{Cu}} = 0,288(g)\ [/TEX]
 
D

dhbk2013

Câu 7: Cho 11.36g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, pư hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1.344 lít khí NO spk duy nhất (đkc) và dd X. Dung dịch X có thể hoà tan đc tối da 12.88g Fe. Số mol của HNO3 có trong dd ban đầu là?


Gợi ý :
$Fe + 2Fe^{3+} ---> 3Fe^{2+}$
0,23.......0,46
$=> n(HNO_3) = 0,46.3 + \frac{1,344}{22,4} = 1,44 (mol)$
 
Top Bottom