[Hóa 12] Bài tập về Sắt và Cu

V

vodoi1432

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho phép em ghi sai thứ tự để lúc sau em dễ theo dõi hơn

Câu 5: 1.368g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td vừa hết với dd HCL, các pư xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hh gồm 2 muối, trong đó khối lượng của muối FeCl2 là 1.143g. dd Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?

Câu 7: Cho 11.36g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, pư hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1.344 lít khí NO spk duy nhất (đkc) và dd X. Dung dịch X có thể hoà tan đc tối da 12.88g Fe. Số mol của HNO3 có trong dd ban đầu là?

Câu 9: cho m gam hh X gồm Fe và Cu td với dung dịch HCL dư thu được dd Y gồm $\frac{10m}{17}$ gam chất rắn không tan và 2.688 lít H2 (đkc). Để hoà tan m gam hh X cần tối thiểu bao nhiêu ml dd HNO3 1M ( biết spk chỉ có NO)

Câu 10: Cho m gam Fe tan hết trong 400ml dung dịch FeCl3 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 71.72 gam chất rắn khan. Để hoà tan m gam Fe cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dich HNO3 1M (biết spk NO duy nhất)

Cau 12: 400ml dung dịch HNO3 1M và Fe(NO3)3 0.5M có thể hoà tan bao nhiêu gam hỗn hợp Fe và Cu có tỉ lệ mol $\frac{nFe}{nCu}$= 2:3 ( spk duy nhất NO)

•Chú ý : Cách đặt tiêu đề [Hóa 12] + Tiêu đề
 
Last edited by a moderator:
L

linkinpark_lp

Câu 5: 1.368g hh X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td vừa hết với dd HCL, các pư xảy ra hoàn toàn thu đc dd Y, cô cạn dung dịch Y thu được hh gồm 2 muối, trong đó khối lượng của muối FeCl2 là 1.143g. dd Y có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam Cu?
Quy đổi hỗn hợp về [TEX]\ FeO\[/TEX] và [TEX]\ F{e_2}{O_3}\ [/TEX]

[TEX]\ FeO + 2HCl - - - > FeC{l_2} + {H_2}O\ [/TEX]

[TEX]\ F{e_2}{O_3} + 6HCl - - - > 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\ [/TEX]

[TEX]\ {n_{FeC{l_2}}} = {9.10^{ - 3}} = > {n_{FeC{l_3}}} = {9.10^{ - 3}}\ [/TEX]

[TEX]\ 2FeC{l_3} + Cu - - - > 2FeC{l_2} + CuC{l_2}\ [/TEX]

[TEX]\ {m_{Cu}} = 0,288(g)\ [/TEX]
 
D

dhbk2013

Câu 7: Cho 11.36g hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, pư hết với dd HNO3 loãng dư thu đc 1.344 lít khí NO spk duy nhất (đkc) và dd X. Dung dịch X có thể hoà tan đc tối da 12.88g Fe. Số mol của HNO3 có trong dd ban đầu là?


Gợi ý :
$Fe + 2Fe^{3+} ---> 3Fe^{2+}$
0,23.......0,46
$=> n(HNO_3) = 0,46.3 + \frac{1,344}{22,4} = 1,44 (mol)$
 
Top Bottom