[Hoá 12] bài tập về sắt luyện thi đại học hay

D

dong_xinh_gai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

đề bài

hoà tan hoàn toàn 1,64g hỗn hợp A gồm (Fe và Al)trong 250ml dd HCl 1M được dd B thêm 100g dd NaOH 12% vào B sau khi pư xảy ra hoàn toàn lọc lấy kết tủa và nung ngoài kk đến khối lượng không đổi thì được 0,8g chất rắn tính phần trăm theo khối lượng của Fe trong A
 
W

whitetigerbaekho

thêm đoạn cho NaOH vào nhá
nHCl=0,25mol=> dư HCl( Giả sử toàn bộ kl là Al)
2Al + 6HCl ------> 2AlCl3 + 3H2O (1)
Fe + 2HCl ------> FeCl2 + H2O (2) Gọi số mol Al là x, Fe là y ta có.
Số mol HCl dư là 0,25 - (3x +2y) . nNaOH=0,3mol
AlCl3 + 3NaOH -----> Al(OH)3 + 3NaCl (3)
FeCl2 + 2NaOH -----> Fe(OH)2 +2NaCl (4)
HCl + NaOH ----> NaCl + H2O (5)
NaOH + Al(OH)3------> Na AlO2 + 2H2O (6)
số mol NaOH tham gia pư (3),(4) là 3x+ 2y từ các giữ kiện trên => NaOH vãn dư sau pư (5). Tổng số mol NaOH đã tham gia pư (3) (4) (5)là. 0,25-(3x+2y)+ 3x+2y=0,25mol vậy còn dư 0,05 mol NaOH.
4Fe(OH)2 + 2H2O + O2-----> 4Fe(OH)3 (7)
2Fe(OH)3-----------------------> Fe2O3 + 3H2O (8)
2Al(OH)3 --------------------> Al2O3 + 3H2O(9)
Giả sử NaOH vẫn dư sau pư (6) tức số mol Al(OH)3<0,05mol. Ta có
y/2.160=0,8=> y=0,01=>mFe=0,56g=> mAl=1,08=>nAl=0,04 đúng với giả sử. Vậy %Fe=34,15, %Al=65,85
 
Top Bottom