[hoá 12]bài tập về sắt đây ạ

Thảo luận trong 'Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)' bắt đầu bởi lan_hd91, 19 Tháng hai 2009.

Lượt xem: 4,241

 1. lan_hd91

  lan_hd91 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  một mẫu sắt cân nặng 30g td với 4l dung dịch HCl 0,5M thì thu đc dung dịch B và khí A. đốt cháy toàn bộ khí A và cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng 9g

  a. tính % khối lượng Fe nguyên chất trong mẫu trên

  b. thêm V lít KMnO4 0,5M và H2SO4 loãng vào 1/2 dung dịch B, đun nóng thu đc khí C. dẫn khí C vào 1/2 dung dịch B còn lại thì thu đc m ( gam) muối D. tính V, m

  c. lấy 5,6 g Fe nguyên chất td với Cl2 dư thu đc muối E. thêm x (g) muối clorua khác của Fe vào E và hoà tan 2 muối trong H2O. tính x biết khi cho 2 muối này td với 0,59 g Al ta thu đc chất rắn nặng 11,29g
   
 2. trang14

  trang14 Guest

  Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2 ( 1 ) ( A là khí H2 )

  2H2 + O2 -->2H2O ( 2 )

  KHi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dd H2SO4 (đặc) sản phẩm cháy tức H2O bị hấp t hụ. ---> Khối lượng bình tăng = khối lượng
  H2O sinh ra ở PƯ ( 2 ) ---> Khốig H2O ở PƯ ( 2 ) là 9 g.
  Số mol H2O là: 9 : 18=0,5 ( mol )
  Theo PTHH có: số mol H2O = số mol H2 = số mol Fe = 0,5 mol
  Khối lượng sắt tham gia PƯ là: 56 x 0,5 = 28 ( g)

  Khối lượng sắt nguyên chất trong hỗn hợp đã cho là: 28 x 100 : 30 = 93,33 %

  Sr nha!
  Mới làm phần a thui đang vội! Có ji thì em post bài sau nhá

  Tiếp nè
  b_dd B gồm 0,5 mol FeCl2 và 1 mol HCl dư.
  6KMnO4 + 24H2SO4 + 10FeCl2 ---> 3K2SO4 + 6MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 10Cl2 + 24H2O ( 3 )
  ---> Số mol KMnO4 cần là: 0,15 mol
  V = 0,15: 0,5 =0,3 M
  Cl2 + 2FeCl2 ---> 2FeCl3 ( 4 )
  0,125 0,25 0,25
  ---> Khối lượng muối thu được là: 0,25 x 162,5 = 40,625 (g) ---> m= 40,625 g

  ( Hình như là sai hay sao ý !)
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2009
 3. lan_hd91

  lan_hd91 Guest

  c©u 1: hoà tan hoàn toàn hh gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 lo•ng nãng dư thu đc 4,48l hh khÝ NO2, NO 9 đktc) và 96,8 gam muối Fe(NO3)3. h•y cho biết số mol HNO3 ®• p­
  A. 1,4 mol
  B. 1,2
  C. 1,6
  D. 1,8

  c©u 2. khö hoµn toµn a( gam) oxit s¾t = Co ë nhiÖt ®é cao råi hoµ tan l­îng s¾t t¹o thµnh trong dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng th× thu ®c 9V lÝt khÝ SO2. nÕu a gam oxit ®ã td víi H2SO4 ®Æc nãng d­ th× thu ®c V lÝt khÝ SO2. CT cña oxit s¾t ®ã lµ
  A. FeO
  B. Fe2O3
  C. Fe3O4
  D. FeO hoÆc Fe3O4

  c©u 3. khö hoµn toµn m gam oxit s¾t RxOy = CO thu ®c 8,4 gam kim lo¹i vµ khÝ CO2. hÊp thô hoµn toµn CO2 bay ra = 500ml dung dÞch Ba(OH)2 0,35 M th× thu ®c kÕt tña. läc bá kÕt tña, cho dung dÞch Na2SO4 d­ vµo dung dÞch n­íc läc sau p­ thu ®c 5,825 gam kÕt tña tr¾ng. x¸c ®Þnh CT cña oxit s¾t
  A. FeO hoÆc Fe2O3
  B. Fe3O4 hoÆc Fe2O3
  C. Fe3O4 hoÆc FeO
  D. Fe2O3

  c©u 4: ®Ó 1 gam Fe ngoµi kh«ng khÝ, sau 1 tgian thu ®c 1,41 gam hh gåm 1 oxit vµ Fe d­. CT cña oxit lµ
  A. Fe2O3
  B.FeO
  C. Fe3O4
  D FeO vµ Fe2O3

  câu 5: để 10,08g Fe ngoµi kh«ng khÝ 1 tgian thu ®c 12 gam hh r¾n: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. hoµ tan hoµn toµn 12 gam hh r¾n trong HNO3 d­ thu ®c V lÝt NO duy nhÊt 9 ®ktc). gi¸ trÞ cña V lµ
  A. 0,224 lÝt
  B. 2,24l
  C. 0,336l
  D. 1,12l

  c©u6. cho c¸c chÊt sau: HI,HCl, Al, Cu, HNO3, CO2. h•y cho biÕt chÊt nµo d­íi ®©y td víi Fe2O3
  A. HCl,HI, Al, Cu, HNO3, CO2
  B. HCl, HI, AL, Cu, HNO3
  C. HCl, HI, AL, HNO3
  D. HCl, HNO3

  c©u7. hh (Fe + Cu) td víi dung dÞch HNO3, p­ xong thu ®c dung dÞch A chØ cã 1 chÊt tan. chÊt tan ®ã lµ
  A. Fe(NO3)3
  B. Cu(NO3)2
  C. Fe(NO3)2
  D. HNO3

  hix, ko bit đâu nha, sao cop từ word ra mà chữ nó thành cái gì vậy..., mod ơi vào sửa giúp tớ di. hay bày cho tớ cách sửa với
   
  Last edited by a moderator: 20 Tháng hai 2009
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY