[Hóa 12]bài tập sắt

B

baja2310

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. cho một ít bột sắt nguyên chất td hết với dd H2SO4 loãng thu được 560ml một chất khí ở dkc. nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên td hết với CuSO4 thì thu được m gam chất rắn. giá trị m là

2. hỗn hợp X hồm Cu và Fe, trg đó Cu chiếm 43.24% khối lg. cho 14.8g X td hết với dd HCL thấy có V lít khí ở dkc. giá trị của V là

3. nhúng thanh sắt vào d d CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lg tăng 1.2g. khối lg Cu đã bám vào thanh sắt là

4. cho sắt td với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2 ở dkc, dd thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lg là 55.6g. thể tích khí H2 ở dkc được giải phóng là

5. ngâm một đinh sắt nặng 4g trg dd CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4.2857g. khối lg sắt tham gia pư là

6. hoà tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dd A. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dd A, khuấy nhẹ cho tới khi d d hết màu xanh. khối lg sắt đã tham gia pư là

7.cho 10g hh gồm FE và CU td với dd H2SO4 loãng dư. sau pư thu được 2.24 lít khí H2 ở dkc, dd X và m gam chất rắn ko tan. giá trị m là
 
N

nguyen_van_ba

1. cho một ít bột sắt nguyên chất td hết với dd H2SO4 loãng thu được 560ml một chất khí ở dkc. nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên td hết với CuSO4 thì thu được m gam chất rắn. giá trị m là

Giải:

nH2=0,025 => nFe=0,025
=> gấp đôi lượng bột sắt: 0,05 mol Fe
=> mCu=0,05.64=3,2 gam
 
N

nguyen_van_ba

2. hỗn hợp X hồm Cu và Fe, trg đó Cu chiếm 43.24% khối lg. cho 14.8g X td hết với dd HCL thấy có V lít khí ở dkc. giá trị của V là

giải:

%mFe=100-43,24=56,76%
=> Trong X: nFe=(14,8.0,5676)/56=0,15 mol
Cu ko tác dụng với HCl
Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2
0,15.........................0,15
=> V(H2)=0,15.22,4=3,36 lít
 
N

nguyen_van_ba

3. nhúng thanh sắt vào d d CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô thấy khối lg tăng 1.2g. khối lg Cu đã bám vào thanh sắt là

giải:

Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
x....................................x
Áp dụng tăng giảm khối lượng:
(64-56).x=1,2 => x=0,15 => mCu=0,15.64=9,6 gam
 
N

nguyen_van_ba

4. cho sắt td với dd H2SO4 loãng thu được V lít H2 ở dkc, dd thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O có khối lg là 55.6g. thể tích khí H2 ở dkc được giải phóng là

giải:

n(FeSO4.7H2O)=0,2 mol
=> nH2=0,2 mol => V(H2)=4,48 lít
 
N

nguyen_van_ba

5. ngâm một đinh sắt nặng 4g trg dd CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4.2857g. khối lg sắt tham gia pư là

giải:

Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu
x....................................x
Áp dụng tăng giảm khối lượng:
(64-56).x = 4,2857-4 => x=0,036 => m(Fe pư)=0,036.56=2 gam
 
N

nguyen_van_ba

6. hoà tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dd A. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dd A, khuấy nhẹ cho tới khi d d hết màu xanh. khối lg sắt đã tham gia pư là

giải:

500ml dung dịch A: n(CuSO4.5H2O)=0,232 mol
=> 50 ml dd A: n(CuSO4)=0,0232 mol
=> mFe=0,0232.56=1,3 gam
 
N

nguyen_van_ba

7.cho 10g hh gồm FE và CU td với dd H2SO4 loãng dư. sau pư thu được 2.24 lít khí H2 ở dkc, dd X và m gam chất rắn ko tan. giá trị m là

giải:

nH2=0,1 mol; vì Cu ko tác dụng với H2SO4 loãng nên => nFe=0,1 mol
=> mCu=10-0,1.56=4,4 gam
vậy m=4,4 gam
 
Top Bottom