[Hoá 12]Bài tập Al khó

L

luffy_95

T

truongthanhliema

.vì khi thêm NaOH lượng kết tủa thu đc ở 2 TN là như nhau
Ở TN1 ,Oh(-) hết,kết tủa không bị hoà tan
Al(3+)+ 3OH(-)---->Al(OH)3
---------0,2y-----------0,05=>y=0,75
Ở TN2 ,NaOH dư,kết tủa bị hoà tan 1 phần
Al(3+) + 3OH(-)----->Al(OH)3
a----------3a-------------a
Al(OH)3+OH(-)------->Al(OH)4-
b-----------b------------b
từ đây ta có hệ
3a+b=0,75*0,4
a-b=0,05
=>a=0,0875=>x=0,35M
hi vọng là đúng
 
Top Bottom