[Hóa 12]bài hóa chuyên hạ long

L

li94

cho hon hop X gồm hai kim loại kiềm tan hết trong 200ml dd BaCl2 0,3M va Ba(HCO3)2 0,8M thu đc 2,8 lit H2 (đtc) va m gam kết tuả. giá tri m
da:43,34

nM = 0,25 = nOH-

OH- + HCO3- --> CO32- + H2O
0,25...................0,25

nBa2+ = 0,22 < nCO32- --> mkt = 0,22.197 = 43,34
 
Top Bottom