[Hóa 12]3 câu sắt hay

W

whiterarakawa2010

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ Để m gam phôi sắt ngoài ko khí sau 1 thời gian Fe bị oxh thu hh X gồm 4 chất rắn có kl 27,2 gam. Hòa tan vừa hết X trong 300ml dd HCl aM thu 0,15 mol H2 và dd Y. Cho tiếp dd HNO3 tới dư vào dd Y thu dd Z chứa FeCl3, Fe(NO3)3, HNO3 dư và 0,1 mol khí NO thoát ra. Giá trị của a là: ( ko hiểu sao đ/a là C)
A1M B2M C3M D4M
2/ Cho 10,32 gam hh Cu, Ag td vs 160 ml dd Y gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được khí NO duy nhất và dd Z chứa m gam chất tan. m=?
A/ 20,36 B/ 18,75 C/ 22,96 D/ 23,06
3/ Hòa tan hoàn toàn M gam Fe trong dd HNO3 thấy 0,3 mol khí NO2 thoát ra, nhỏ tiếp dd HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd sau pư thu được chất rắn có KL là:
A/ 24,27 B/ 26,92 C/19,5 D/ 29,64
Các pan tham gia giải thì giải chi tiết dùm nhé.
 
B

black.cat

1.

Coi như ban đầu có [TEX]Fe[/TEX] và [TEX]O[/TEX], [TEX]Fe[/TEX] ban đầu đến cuối cùng đều về [TEX]Fe^{3+}[/TEX]
[TEX]56x +16y=27,2 \ \ ^{(1)}[/TEX]
[TEX]Fe \to Fe^{3+} \ \ + 3e[/TEX]
[TEX]x \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 3x[/TEX]
[TEX]O + 2e \to O^{2-}[/TEX]
[TEX]y \ \ 2y[/TEX]
[TEX]2HCl + 2e \to H_2 \uparrow +2Cl^- \ \ ^{(a)}[/TEX]
[TEX] \ \0,3 \ \ 0,3 \ \ \ \ 0,15[/TEX]
[TEX]N^{+5} +3e \to N^{+2}[/TEX]
[TEX]\ \ \ \ \ \ 0,3 \ \ \ \ 0,1[/TEX]
Theo đl bảo toàn e:
[TEX]3x-2y=0,3+0,3=0,6 \ \ ^{(2)}[/TEX]
Từ [TEX]^{(1)}[/TEX] và [TEX]^{(2)}[/TEX] được [TEX]x=0,4; \ \ y=0,3[/TEX]

Hỗn hợp X gồm 4 chất rắn là [TEX]Fe, FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/TEX]
Ta xem như tách [TEX]Fe_3O_4[/TEX] ra thành hai phần là [TEX]FeO[/TEX] và [TEX]Fe_2O_3[/TEX], xem như X chỉ gồm 3 chất rắn là [TEX]Fe, FeO,Fe_2O_3[/TEX]
[TEX]Fe+ 2HCl \to FeCl_2 +H_2 \uparrow[/TEX]
[TEX]^nH_2= 0,15 \Rightarrow \ \ ^nFe=0,15 mol, \ \ ^mFe=8,4g[/TEX]
Đặt [TEX]^nFeO=x, \ \ ^nFe_2O_3=y[/TEX]
[TEX]\Rightarrow\left\{ \begin{array}{l} x+2y=0,4-0,15 \\ 72x+160y=27,2-8,4 \end{array} \right[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=0,15 \\ y=0,05 \end{array} \right[/TEX]
[TEX]FeO+2HCl \to FeCl_2 +H_2O \ \ ^{(b)}[/TEX]
[TEX]0,15 \ \ 0,3[/TEX]
[TEX]Fe_2O_3 +6HCl \to 2FeCl_3 + 3H_2O \ \ ^{(c)}[/TEX]
[TEX]0,05 \ \ \ \ \ \ 0,3[/TEX]
[TEX]\Rightarrow \ \ ^nHCl= 0,3 \ \ ^{(a)} + 0,3 \ \ ^{(b)} + 0,3 \ \ ^{(c)} = 0,9[/TEX]
[TEX]C_M= \frac{n}{V}=\frac{0,9}{0,3}=3M[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
A

anhsao3200

2/ Cho 10,32 gam hh Cu, Ag td vs 160 ml dd Y gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M thu được khí NO duy nhất và dd Z chứa m gam chất tan. m=?
A/ 20,36 B/ 18,75 C/ 22,96 D/ 23,06
$n_{HNO_3}=0,16; n_{H_2SO_4}=0,08$ => $\Sigma n_{H^+}=0,32$mol
Cu ---> Cu(2+) + 2e
Ag ---> Ag+ + e
4H+ + NO3- + 3e ---> NO + 2H2O
0,32-->0,08-->0,24mol
Ta có: $n_{NO_3^-}$ không pư = 0,16-0,08 = 0,08mol
=> m = $m_{Cu}+m_{Ag}+m_{SO_4^{2-}}+m_{NO_3^-}$không pư = 10,32+0,08.96+0,08.62 = 22,96 gam.
3/ Hòa tan hoàn toàn M gam Fe trong dd HNO3 thấy 0,3 mol khí NO2 thoát ra, nhỏ tiếp dd HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dd sau pư thu được chất rắn có KL là:
A/ 24,27 B/ 26,92 C/19,5 D/ 29,64
Fe ---> Fe(+3) + 3e
1e + 2H+ NO3- ---> NO2 + H2O (1)
0,3<-0,6<-----------0,3mol
3e + 4H+ NO3- ---> NO + 2H2O (2)
0,06<-0,08<--------0,02mol
Bảo toàn e: $3n_{Fe}=0,3+0,06=0,36$ => $n_{Fe}=0,12$mol
Theo (1): $n_{HNO_3}$ban đầu=0,6mol
Bảo toàn N: $n_{NO_3^-}$trong muối=0,6-0,3-0,02=0,28mol
Theo (2): $n_{HCl}=0,08=n_{Cl^-}$trong muối
=> Khối lượng chất rắn = 0,12.56 + 0,28.62 + 0,08.35,5 = 26,92 gam.
 
Top Bottom