[hoá 12] 1 số câu về cacbohidrat

L

let_it_be135

(C6H10O5)n + nH2O ---> nC6H12O6

162n gam ------------------180n gam glucozo (hiệu suất 100%)
162n tấn ------------------ 180n tấn

khối lượng (C6H10O5)n trong 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp trơ = 1.80%= 0,8 tấn
khối lượng glucozo thu được (HS = 100%) = 8/9 tấn
do HS = 75% nên m glucozo = 2/3 tấn = 2000/3 kg

Hơi dài nhưng hông sao ^^
 
1

112268254

viẻt pt . tinh %tinh bôt trong 1 tấn =800kg.tinh theo pt .rui lay so kg glucozo nhan75 chia 100 ===
 
H

huongduong67

đầu tiên bạn ti'nh m ( tinh bột nguyên chất) =1 tấn *80/100
-> ti'nh khối lưọg glucozo thu dc (75%) =[ m( tinh bột nguyên chất )* M( glucozo)/ M(tinh bot^) ] *75/100
M(tinh bot^) = 180(C6H12O6)
M( glucozo) = 162 (C6H10O5)
 
B

banhuyentrang123

lại ngớ ngẩn hỏi mọi người bài này với mong được phúc đáp sớm

1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ còn lại là tạp chất trơ tính khối lượng glucozo tạo thành khi thuỷ phân 1k mùn cưa
 
H

huongduong67

bạn tính m( xenlulozo nguye^n chất) =1kg/2 => m(glocozo) =500* M(GLUCOZO)/M(xenlulozo)
M(GLUCOZO) =180 M(xenlulozo)=162.mong bạn làm tốt bài này
 
N

nguyenngocqm

hỏi chút các đồng chí
cơ chế chuyển frutozo từ mạch hớ sang mạch vòng với
 
S

saobanglanhgia

Cũng chẳng có gì quá cao siêu, chỉ là phản ứng cộng của xeton với rượu thôi mà ^^
 
G

giangln.thanglong11a6

[TEX](C_6H_{10}O_5)_n+3n(CH_3CO)_2O \rightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3]_n+3nCH_3COOH[/TEX]
-----a-----------------------------------------------------a-----------------------------------3an

[TEX](C_6H_{10}O_5)_n+2n(CH_3CO)_2O \rightarrow [C_6H_7O_2(OCOCH_3)_2OH]_n+2nCH_3COOH[/TEX]
-----b-----------------------------------------------------b-----------------------------------2bn

Từ giả thiết ta có 288an+246bn=11,1
60(3an+2bn)=6,6.
Do đó an=0,03; bn=0,01.
Tỉ lệ khối lượng giữa xenlulozo triaxetat và xenlulozo điaxetat là 77,84% và 22,16%.
 
Top Bottom