Hỗ trợ về bài tập:Cacbonhidrat

K

kellyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 6: Khi cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic có chất xúc tác là H2SO4 đặc thì thu được 11,1 gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat và giải phóng 6,6 gam axit axetic. Phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X là:
A. 77,8 % . B. 72,5 % . C. 22,2 % . D. 27,5 % .
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Câu 6: Khi cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic có chất xúc tác là H2SO4 đặc thì thu được 11,1 gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat và giải phóng 6,6 gam axit axetic. Phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X là:
A. 77,8 % . B. 72,5 % . C. 22,2 % . D. 27,5 % .


$n_{CH_3COOH}=0,11mol$
$C_6H_7O_2(OCOCH_3)_3$:xenlulozơ triaxetat
$C_6H_7O_2(OH)(OCOCH_3)_2$: xenlulozơ điaxetat
Gọi x,y là số mol của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat:
$begin{cases} 288x+246y=11,1 \\ 3x+2y=0,11 \end{cases}$ --> x,y=
khối lượng xenlulozơ điaxetat: 2,46g --> % = 22,2%
 
Top Bottom