Hỗ trợ về bài tập:Cacbonhidrat

K

kellyo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

giải giúp em luôn nhé !!!EM cám ơn!!

Câu 6: Khi cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic có chất xúc tác là H2SO4 đặc thì thu được 11,1 gam hỗn hợp A gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat và giải phóng 6,6 gam axit axetic. Phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X là:
A. 77,8 % . B. 72,5 % . C. 22,2 % . D. 27,5 % .

Câu 7: Từ glucozơ, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây:
glucoz¬ ancol etylic buta ®ien 1,3 cao su Buna Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là
A. 144 kg. B. 108 kg. C. 81 kg. D. 96 kg.
 
T

thuy.898

Câu 7: Từ glucozơ, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây:
glucoz¬ ancol etylic buta ®ien 1,3 cao su Buna Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là
A. 144 kg. B. 108 kg. C. 81 kg. D. 96 kg.

Sơ đồ phản ứng:
$C_6H12O_6$(glucozo)------->$2C_2H_5OH$---->butan1,3 đi en
H=75%
$n_{butan1,3 đien}$=32,4/54=0,6kmol
=>nglucozo ban đâu=0,6/75%=0,8kmol
=>$m_{glucozo}$=0,8.180=144kg
=>Chọn A
 
Top Bottom