Toán 9 Hình không gian

anhphanchin1@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
398
55
71
20
Tiền Giang

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O;R) , cho hình vuông ABCD quay xung quanh đường trung trực của 2 cạnh đối thì phần thể tích của khối cầu nằm ngoài khối trụ ?
Vì hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O;R) ta sẽ tính được [tex]AB=\sqrt{AO^2+BO^2}=\sqrt{2R^2}=\sqrt{2}R[/tex]
Thể tích của hình lập phương là [tex](\sqrt{2}R)^3=2\sqrt{2}R^3[/tex]
Thể tích của hình cầu là [tex]\frac{4}{3}\pi R^3[/tex]
Phần thể tích của khối cầu nằm ngoài khối trụ là [tex]\frac{4}{3}\pi R^3-2\sqrt{2}R^3=(\frac{4}{3}\pi-2\sqrt{2})R^3[/tex]
 
Top Bottom