Toán Hình học không gian

D

dien0709

[Cho lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC, B'C'.
Trên đoạn BC' lấy K sao cho BK=2KC'
Chứng minh A'K//(AMB'), (AMB')//(CNA'), AM//A'N

+)Gọi J là trung điểm BK,dễ dàng cm được B',J,M thẳng hàng

Gọi I là giao điểm AB' và A'B=>IJ//A'K=>A'K//(AMB')

+)IJ//A'K và B'M//CN =>(AMB')//(CNA')
 
Top Bottom