Hóa 9 Hidrocacbon

Nguyễn Cao Trường

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng sáu 2019
365
58
61
Quảng Bình
Trường THCS Tiến Hoá

nguyen.phuong.anh138@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
280
137
61
19
Hà Nội
THPT
nCH4=1,05 mol
nC2H6=0,45 mol
=>nCo2=1,05+0,45.2=1,95=>mCo2=85,8(g)
=>nH2o=1,05.4+0,45.6=6,9=>mH2o=124,2(g)
=>nO2=1,95.2+6,9=10,8=>Vo2=241,92(l)=>Vkk=241,92/20%=1209,6(l)( do trong kk o2 chiếm 20%)
mX=1,05.16+0,45.30=30,3
=>Mtrung bình X=30,3/(1,05+0,45)=20,2
=> đối vs kk=20,2/29=0,67
Cho hh X gồm 70% CH4 và 30% C2H6 theo thể tích.
a. Tính thể tích kk cần dùng để đốt cháy 33,6 lít hh X?
b. Tính k.l các chất tạo thành?
c. Tính tỉ khối của X đối với kk?
 
Top Bottom