Hóa 9 Hidrocacbon

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
Cho hỗn hợp gồm metan và etilen có thể tích là 3 lít (đktc) vào dung dịch brom. Sau phản ứng thu được 17 gram dibrometan và V lít khí thoát ra (đktc). Tính V.

Gọi a, b là mol CH4 và C2H4
C2H4 + Br2 -> C2H4Br2
b--------------------------b
Mol C2H4Br2 = b = 17/188 = 0,0904
=> V C2H4 = 22,4b = 2,025 lít
Khí thoát ra là CH4 có V = 3 - 2,025 = 0,975
 
Top Bottom